publicerad: 2021  
hierarkisk hierarkiskt hierarkiska
hier·ark·isk
adjektiv
[hirar´k-] el. [hierar´k-]
som ut­märks av nog­grant fast­ställd över- och under­ordning om organisation eller dylikt
militär­väsendets hierarkiska upp­byggnad
ofta med starkt negativ värde­laddning, med ton­vikt på mots. till mera demokratiska organisationsformer
partiets hierarkiska struktur gjorde att kontakten med gräs­rötterna helt försvann
äv. om begrepps­system eller dylikt
en hierarkiskt upp­byggd terminologi (adverbial)
belagt sedan 1850