publicerad: 2021  
huta åt hutade hutat
verb
huta å´t
irriterat tillrätta­visa
JFR 1snäsa
huta åt någon
pappa hutade åt barnen och skickade dem från bordet
belagt sedan 1625; sv. dial. huta; jfr no. huta 'hojta; ropa till en hund'; trol. bildn. till hut
huta åtåthutande, åthutning