publicerad: 2021  
kompass kompassen kompasser
kom·pass·en
substantiv
kompass´
ett instrument med graderad skiva och magnet­nål, för bestämning av väder­streck baserat på det faktum att nålen all­tid pekar mot norr
kompassnål; skeppskompass; styrkompass
navigera efter kompassen; orientera med hjälp av karta och kompass
äv. om annan konstruktion med samma upp­gift
äv. bildligt rättesnöre
Bibeln var hans moraliska kompass
spec. om något som ska ge väg­ledning för politisk verksamhet
hans ideologiska kompass; partiledningen verkade helt sakna kompass
belagt sedan 1499 (synebrev på rågångssträckning utfärdat av fogden på Kopparberget Nils Magnusson (Diplomatarium Dalekarlicum)); fornsvenska kompas; via tyska av ita. compasso 'cirkel; passare; kompass', till compassare 'stega, av­mäta'; till lat. pass´us 'steg'; jfr ur­sprung till passare, passera, passus