publicerad: 2021  
magasin magasinet, plural magasin, bestämd plural magasinen
magas·in·et
substantiv
magasi´n
1 sär­skilt ut­rymme för lagring av varor eller dylikt; om byggnad el. rum
magasinsbyggnad
museets öppna magasin; det regniga och milda vädret fyllde på vatten­kraftverkens magasin
belagt sedan 1633; av franska magasin med samma betydelse; av ita. magazzino 'förrådshus'; av arab. makhāzin, plur., 'varulager'
2 behållare för patroner till hand­eldvapen
JFR laddram
han sköt slut på hela magasinet
äv. något ut­vidgat
han satte ett nytt magasin i kameran
belagt sedan 1826
3 mindre brukligt vanligen i sammansättn. (större) butik
belagt sedan 1794
4 typ av radio- eller tv-program gärna med blandat inne­håll
magasinsprogram; veckomagasin
ett magasin (om något/sats)
ett magasin (om något)
ett magasin (om sats)
SVT:s nya magasin om etik, filosofi och livs­frågor
äv. om vissa tid­skrifter
ett glassigt magasin; ett exklusivt magasin; Forskning och fram­steg: populärvetenskapligt magasin
belagt sedan 1765