publicerad: 2021  
option optionen optioner
opt·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
sär­skilt i ekonomiska samman­hang (före­trädes)rätt att välja mellan olika möjligheter t.ex. huru­vida ett av­tal ska fort­sätta att gälla el. om man ska köpa en viss produkt
optionsavtal
(ha) option (något)
förlaget har option på boken
spec. rätt att teckna, köpa eller sälja visst värde­papper t.ex. en aktie­post, under en viss tids­period, till ett fast­ställt pris
optionsbevis; köpoption; teckningsoption
spec. äv. juridik mindre brukligt rätt att välja med­borgarskap i (nyligen) erövrat om­råde
belagt sedan 1646; av lat. op´tio 'fritt val'; till optera