publicerad: 2021  
pressa pressade pressat
verb
press`a
1 ibland med partikel som an­tyder rörelseriktning, t.ex.in, ut ut­öva jämnt och kraftigt tryck på något, vanligen för att platta ut el. forma det el. för att ut­vinna någon substans
någon pressar något (ur något)
pressa växter; pressa (ut) det sista ur tandkrämstuben
äv. med av­seende på resultatet
pressa takplåt
äv. bildligt, spec. an­stränga, ut­öva stark på­tryckning på
regeringen var hårt pressad; hon fick pressa sig för att hinna med allt arbete
spec. äv. i ut­tryck för tvång
någon pressar någon (att+verb)
någon pressar någon (på/till något)
någon pressar någon (något)
någon pressar någon (till något)
han pressades till efter­gifter; de försökte pressa henne på pengar; de pressade honom att av­gå
spec. äv. i an­slutning till (större) an­strängning
någon pressar (någonstans)
pressa på gymmet; ligga och pressa i 150 knyck på motor­vägen; de låg och pressade på stranden hela efter­middagen
spec. äv. ned­bringa (till det yttersta)
JFR hårdra
pressa priserna; hon räknar med att kunna pressa rekordtiden ytterligare
spec. äv. om att med möda få in något i ett visst samman­hang
någon pressar in någon/något (i något)
någon pressar in någon (i något)
någon pressar in något (i något)
han lyckades pressa in ett par litterära citat i talet
spec. med ton­vikt på resultatet med partikel, sär­skiltfram
någon pressar (fram) något
pressa fram en bekännelse
belagt sedan 1400–25 (Heliga Birgittas uppenbarelser); fornsvenska prässa; av lat. pressa´re 'trycka; pressa', till prem´ere 'trycka'; jfr ur­sprung till 1press 1, pränta
2 göra slät med hjälp av hett stryk­järn
pressduk; ångpressa
någon pressar något
pressa en kostym; pressa byxor
belagt sedan 1662
pressapressande, pressning, 1press