publicerad: 2021  
samfund sam­fundet, plural sam­fund, bestämd plural sam­funden
sam|­fund·et
substantiv
sam`fund
fast organiserad religiös gemenskap ibland i mots. till (officiell) kyrka
samfundsliv; trossamfund
de evangeliska sam­funden; kyrkan och sam­funden
äv. om vetenskaplig förening eller dylikt
Vitterhetssamfundet
ett litterärt sam­fund; sam­fundet De nio
de heligas sam­fund de heligas gemenskap
belagt sedan 1400-talet (Svenska Böner från medeltiden); fornsvenska samfunder 'samman­komst; gemenskap; sam­fund'; till sam- 1 och finna; jfr ur­sprung till fynd, påfund, underfund