publicerad: 2021  
se såg sett, presens ser
verb
1 upp­fatta med synen med av­seende på (ljus från) konkret före­teelse
någon ser någon/något (verb)
någon ser någon (verb)
någon ser något (verb)
någon ser någon/något/sats (på/i något)
någon ser någon (i något)
någon ser någon (något)
någon ser något (i något)
någon ser något (något)
någon ser sats (i något)
någon ser sats (något)
se sig i spegeln; han såg henne komma; de kunde knappt se land genom dimman; det var så mörkt att man inte såg var man gick; hon såg honom men kände inte igen honom; han kunde inte se vad som stod på skylten
ibland (i perfekt particip) med ton­vikt på att märka el. ta notis om någon psykologi m.m.
någon ser någon
behovet av att bli sedd och bekräftad
äv. med bi­betydelse av att träffas
JFR ses
hoppas att vi ses snart!; hon sade att hon inte ville se honom mera
äv. med ton­vikt på slut­satser etc. av det upp­fattade, mest med av­seende på fram­tida händelser eller dylikt
du ska se att det ordnar sig; det åter­står att se om de går med på förslaget; det är bäst att vänta och se; vi har behandlats orättvist men nu gäller det att se fram­åt
spec. i ett ut­tryck med bi­betydelse av planering eller dylikt
få se nu ... jag tror att vi gör så­här i stället
den som lever får se se leva
få se på annat var­dagligtfå det besvärligtom ni inte skärper er ska ni få se på annat!
har du sett på fan se fan
i stort sett i huvud­sakav­gifterna är i stort sett oförändrade
inte se längre än näsan räcker se näsa
inte se röken av någon/något se rök
jag har väl aldrig hört/sett på maken se make
nu/så ska du få se på fan se fan
relativt sett se relativ
se allt i svart se svart
se i månen efter något se måne
se i syne se syn
se någon på något bjuda någon på någotfår vi se er på lunch i morgon?
se någon/något över axeln se axel
se rött se röd
se (sig) i stjärnorna efter något se stjärna
se spöken (mitt på ljusa dagen) se spöke
se syner se syn
se vad någon går för se
se vart/hur vinden blåser se vind
belagt sedan 800-talet (runsten, Rök, Östergötland); runform si (konjunktiv), fornsvenska sea; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; jfr ur­sprung till sia, 1sikt!!, syn
2 ofta med prep. rikta blicken mot mest i syfte att upp­fatta något etc.
någon ser (på/mot någon/något)
någon ser (mot någon)
någon ser (mot något)
någon ser (någon)
någon ser (något)
någon ser någon (i något) någon ser (någonstans)
se ner i golvet; se på klockan; se henne i ögonen
se i kors se kors
se långt efter någon se långt
se mellan/genom fingrarna med något se finger
se snett på någon/något se sned
se tiden an se tid
belagt sedan 800-talet runsten, Rök, Östergötland
3 (lyckas) tanke­mässigt upp­fatta något
någon ser (till) något/sats
någon ser (till) något
någon ser (till) sats
någon ser någon/något (som någon/något)
någon ser någon (som någon)
någon ser någon (som något)
någon ser något (som någon)
någon ser något (som något)
nu såg hon samman­hanget klart; du ser att jag litar på dig; där ser du själv hur det går; det är inte så svårt att se att det finns mot­stridiga intressen; de kunde inte se någon mening med att opponera sig; många såg honom som sin fars givne efter­trädare
ibland försvagat i förklarande ut­tryck
det förhåller sig så här, ser du ...; ja se det vet jag inte; se så, kom nu
äv. med bi­betydelse av om­sorg eller dylikt
vi måste se till de fattigas behov
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
4 bedöma viss fråga eller dylikt; särsk. för att an­ge utgångs­punkten för bedömningen
någon ser något sätt någon ser sättnågot
som jag ser saken är det NN som har gjort fel; hon kunde inte se annat än att hon var berättigad till skade­stånd; polisen ser allvarligt på hotet; vi ser helst att några föräldrar är med på ut­flykten
belagt sedan förra hälften av 1400-talet Östnordiska och latinska medeltidsordspråk