publicerad: 2021  
skatt skatten skatter
skatt·en
substantiv
1 obligatorisk av­gift till stat eller kommun som kan sägas vara med­borgarnas bi­drag till det all­männa, så att viktiga samhälls­funktioner kan upprätt­hållas
preliminär skatt; slutlig skatt; progressiv skatt; höga skatter; sänkta skatter; betala skatt
skatt (något)
en skatt (med/på belopp)
en skatt_(med belopp)
en skatt_(belopp)
tyngd av skatter; de borgerliga partierna krävde sänkta skatter; höjda skatter på tobak och alkohol; den s.k. arbetsgivar­avgiften är egentligen en skatt
direkt skatt skatt som betalas på in­komst eller förmögenhet
indirekt skatt skatt som betalas på varor och tjänster
platt skatt helt proportionell skattutan progressivitet
över­skjutande skatt del av preliminär skatt som över­stiger den slutliga skatten och allt­så betalas till­baka till skatte­betalaren
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska skatter; gemensamt germanskt ord, urspr. trol. 'egendom; kreatur'; av om­diskuterat urspr.
2 samling dyrbarheter som förvaras el. göm(t)s på säker plats
skattgömma; skattkammare; skattkarta; skattkista; vikingaskatt
leta efter ner­grävda skatter
äv. bildligt om annat förråd av värde­fulla före­teelser
konstskatter; kulturskatt; ordskatt
äv. om älskad el. upp­skattad person
du min lilla skatt!
belagt sedan 1430–50 Konung Alexander
Båd' stat och lagar oss förtrycka,
vi under skatter digna ner. Ur Henrik Menanders svenska över­sättning av Internationalen (1902)