publicerad: 2021  
störning störningen störningar
stör·ning·en
substantiv
stö`rning
1 före­teelse som av­viker från det normala el. förväntade
driftstörning; trafikstörning
störningar i tågtrafiken
spec. om kroppslig el. själslig av­vikelse
personlighetsstörning; sömnstörning; ätstörning
motoriska störningar; mentala störningar
spec. äv. av­vikelse i planeters, kometers och månars ban­rörelse som beror på andra himla­kroppar än central­kroppen (sol resp. planet)
belagt sedan 1873
2 före­teelse som försvårar över­föring av information särsk. i sam­band med radio- el. tv-utsändning
störningsfri; störningsskydd; störningssändare; radiostörningar
störning (av något)
problem med störningar i mot­tagningen
belagt sedan 1897