publicerad: 2021  
1sänka sänkte sänkt, presens sänker
verb
sänk`a
1 ibland med partikelnner förflytta till lägre nivå ofta långsamt el. varsamt
MOTSATS höja 1 JFR sjunka 2
någon/något sänker (ner) någon/något (någonstans)
någon sänker (ner) någon (någonstans)
någon sänker (ner) något (någonstans)
något sänker (ner) någon (någonstans)
något sänker (ner) något (någonstans)
sänka lodet; sänka vattennivån i sjön; de sänkte ner kistan i graven
äv. rikta in mot lägre nivå
sänka blicken; sänka siktet
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska sänkia; gemensamt germanskt ord, bildat till sjunka
2 få att sjunka
någon/något sänker något
någon sänker något
något sänker något
far­tyget sänktes med några väl­riktade kanonskott
äv. få att gå om intet
förslaget sänktes med stor majoritet
ibland äv. (i sport­jargong) få att (definitivt) förlora
den fel­dömda straffen sänkte hemma­laget
belagt sedan förra hälften av 1300-talet Södermanna-Lagen
3 ge mindre om­fattning i något av­seende som fram­går av samman­hanget; spec. i fråga om an­tal, styrka, intensitet eller dylikt
någon/något sänker något
någon sänker något
något sänker något
sänka priserna; sänka räntorna; sänka barn­bidragen; sänka kraven; sänka straffet; sänka hastigheten; sänka temperaturen
ofta med inne­börd av försämring
sänka standarden; sänka lönen; sänka betyget
spec. i fråga om röst­styrka, ton­höjd etc.
sänka ljud­nivån; han sänkte rösten när han närmade sig sjukrummet; sänka tonen med ett halvt ton­steg
belagt sedan 1774
sänkasänkande, sänkning
2sänka sänkan sänkor
sänk·an
substantiv
sänk`a
1 geografiskt om­råde som ligger lägre än terrängen runt­omkring
belagt sedan 1591
2 (prov som ger) mått på den hastighet som de röda blod­kropparna sjunker med i stilla­stående blod anv. som hjälp­medel för att upp­täcka sjukdomar
blodets sänka; ta sänkan
belagt sedan 1933