publicerad: 2021  
1test testet el. testen, plural tester el. test, bestämd plural testerna el. testen
test·et
substantiv
samman­ställning av sär­skilt ut­valda upp­gifter eller under­söknings­moment som an­vänds för att fast­ställa (någons) förmåga, till­stånd eller dylikt bl.a. för mätning av intellektuell el. fysisk förmåga
testformulär; testmetod; anlagstest; hälsotest; intelligenstest
ett test (av någon/något/sats)
ett test (av någon)
ett test (av något)
ett test (av sats)
ett test (något/sats)
ett test (något)
ett test (sats)
ett diagnostiskt test; ett medicinskt test; ett psykologiskt test; innan han an­ställdes fick han gå igenom ett test; ett dåligt test som inte kunde skilja ut de bästa i gruppen
spec. i ett fast ut­tryck, sär­skilt i reklam­språk
bäst i test enligt Konsument­verket
spec. äv. om bestämning av viktiga egenskaper hos maskin eller dylikt
fordonstest
bilen klarade alla testerna vid besiktningen
äv. mer informellt om något som tyder på viss egenskap eller dylikt
svaret är ett test på hans samarbets­vilja
äv. om själva under­sökningen
genom­föra ett test
belagt sedan 1914; ökad anv. sedan 1940-talet; av engelska test med samma betydelse; urspr. av lat. te´sta 'tegel­sten; lerkärl (som man gjorde kemiska prov i)'
2test testen testar
test·en
substantiv
[tes´t]
mindre, oordnat knippe hår­strån
stripiga testar bak­om öronen
belagt sedan 1737; jfr fornsvenska ullatest; besläktat med sv. dial. tes(sa), teis(a) 'plocka sönder; reda (ull m.m.)'