publicerad: 2021  
uppgift upp­giften upp­gifter
upp|­gift·en
substantiv
upp`gift
1 ofta plur. (väl av­gränsat) med­delande
JFR utsaga
uppgiftslämnare; adressuppgift; kontrolluppgift; löneuppgift; sifferuppgift; tidningsuppgift
korrekta upp­gifter; oriktiga upp­gifter; knapp­händiga upp­gifter; sam­stämmiga upp­gifter; mot­stridiga upp­gifter; hemlig­stämplade upp­gifter; bekräfta en upp­gift; bestrida en upp­gift; dementera en upp­gift; lämna full­ständiga upp­gifter
en uppgift (om någon/något/sats)
en uppgift (om någon)
en uppgift (om något)
en uppgift (om sats)
lagrade upp­gifter om data­trafik; enligt obekräftade upp­gifter har regeringen av­gått
spec. i ett formel­artat ut­tryck som an­ger obestämd källa
enligt upp­gift har ett av­tal redan under­tecknats
spec. äv. med tanke på fram­tida an­vändning
upp­gifterna är lagrade i en data­bas
belagt sedan 1644; till fornsvenska upgiva 'över­lämna; med­dela'; i bet. 'åliggande' efter tyska Aufgabe med samma betydelse; jfr ur­sprung till avgift, utgift
2 visst av­gränsat arbete som man fått sig till­delat el. eventuellt själv åtagit sig
arbetsuppgift; livsuppgift
en grann­laga upp­gift; en svår upp­gift; en otacksam upp­gift; en omöjlig upp­gift; ge sig i kast med en upp­gift; full­göra en upp­gift; lösa en upp­gift
hans upp­gift är att hjälpa resenärerna till rätta; hon fick i upp­gift att värva nya med­lemmar
spec. i skol­sammanhang, sär­skilt om klart av­gränsad del av skrivning, läxa eller dylikt
hemuppgift; provuppgift; räkneuppgift
en knepig upp­gift som krävde mycket tanke­arbete; bara en av eleverna klarade den sista upp­giften på matte­provet
belagt sedan 1721