publicerad: 2021  
vardaglig var­dagligt var­dagliga
var|­dag·lig
adjektiv
va`rdaglig
som ofta sker eller före­kommer eller an­vänds och där­för inte är särsk. anmärknings­värd, hög­tidlig eller dylikt
ett var­dagligt ut­seende utan några ut­märkande egenskaper; fast­än hon är ung kan hon hantera alla var­dagliga problem på arbets­platsen
ibland med bi­betydelse av (negativ) värdering
när han kom till samman­trädet förstod han att jeans och T-shirt var en allt­för var­daglig klädsel i samman­hanget; det finns olika upp­fattningar om det är lämpligt att an­vända var­dagliga ordformer som "dar" och "morron" i skrivna texter
belagt sedan 1795