publicerad: 2021  
1väl
adverb
´l
1 på ett tillfreds­ställande och passande sätt
en väl fungerande skola; en väl av­vägd kollektion; skaka dressingen väl; glöm inte att borsta tänderna väl
äv. med konstruktions­växling på ett positivt sätt som gynnar den eller det som ut­sätts för verksamheten
JFR illa 3
han talade väl för sin vara; hon talade all­tid väl om sina kollegor
äv. som en sorts förstärknings­ord
de känner var­andra väl; trötthet är en risk­faktor som är väl dokumenterad; det är väl känt att hon miss­brukar alkohol; hon är väl med­veten om sina brister; blommorna ställs väl synliga mitt på bordet; en film som är väl värd att ses
(både) länge och väl se länge
fuller väl full­ständigtjag förstår fuller väl att du inte hinner
gott och väl se gott
göra väl ifrån sig göra goda prestationerlaget gjorde väl ifrån sig men vann än­då inte
ha det väl för­spänt se förspänd
hålla sig väl med någon se till att man är vän med någonden spanske målaren Goya porträtterade de rika och mäktiga och såg till att hålla sig väl med två kunga­hus
ligga väl till ha en bra positionför något: hon ligger väl till in­för utnämningen till årets ny­komling
ligga/vara väl framme ha en god positionnär det gäller miljö­teknik an­ses Sverige ligga väl framme
mycket väl möjligen eller troligendet här kan mycket väl vara den sämsta filmen i manna­minne
om det vill sig väl om det går braom det vill sig väl, så hinner vi fram lagom till mid­dagen
slå väl ut lyckasom försök och dylikt: provturerna slog väl ut och några veckor senare togs de nya brand­bilarna i bruk
stå väl hos någon vara upp­skattad av någonefter sina hjälte­modiga in­satser kom han att stå väl hos generalen
vilja någon väl ha goda av­sikter med det man gör mot någonhon blir irriterad på sina föräldrar ibland, fast hon vet att de bara vill henne väl
väl att märka det bör observerasgraffiti är väl att märka inte bara ett storstads­problem
väl bekomme! se bekomma
belagt sedan 1000-talet (runsten, t.ex. Levene, Västergötland); vanligen runform uel, fornsvenska väl; gemensamt germanskt ord av om­diskuterat urspr.; trol. besläktat med 1vilja!!
2 i en grad eller mängd som över­stiger den grad el. mängd som fram­går av samman­hanget
JFR dryg 1
gott och väl tusen åskådare; hon är väl så lång som sin äldre bror; testet visar att billiga barn­kängor kan vara väl så bra som dyrare kängor
belagt sedan 1498 Stockholms stads tänkeböcker
3 i högre grad än vad som betraktas som önsk­värt av någon
solot fram­fördes väl mekaniskt och kyligt; nu tar du i väl mycket; vara lite väl till åren; är hon inte lite väl ung?
belagt sedan 1748
4 efter in­träffandet av viss händelse eller dylikt
väl framme gick allt väldigt smidigt; väl hemkommen slängde hon sig på sängen och somnade; när maskinen väl har kommit igång sköter den sig nästan av sig själv
belagt sedan ca 1430 Själens tröst
5 däremot
den aktuella hyres­gästen erbjöds inte återflyttning men väl en ersättnings­lägenhet; han såg inte barnen men väl deras föräldrar
belagt sedan 1766
2väl
adverb
väl´
1 som man måste förmoda
begreppet national­park har väl en för alla känd inne­börd; han blir väl frisk någon gång
äv. med inne­börd av reserverat med­håll
det kan väl hända att hon har rätt, men ...; att laga flera mål på en gång går väl an för den som har frys; jo, det kan väl tänkas
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska väl; se ur­sprung till 1väl!!
2 efter de kända om­ständigheterna att döma som ut­fyllnad
man kan väl begära att hon an­stränger sig lite själv; vem kunde väl tro nåt sånt om henne?
belagt sedan ca 1420 Bonaventuras Betraktelser
3 i vädjande ut­tryck
ska vi inte gå på bio i kväll, det kan vi väl?; åh, du kan väl diska idag?
belagt sedan 1790
3väl ingen böjning, neutrum
substantiv
´l
positiv till­varo
MOTSATS ve JFR välfärd
jag vill bara ditt väl
(någons) väl och ve (någons) till­varomed alla dess positiva och negativa sidor: han håller god kontakt med släkten och engagerar sig i allas väl och ve
belagt sedan mitten eller senare hälften av 1400-talet (Läke- och örte-böcker); fornsvenska väl; 1743 i ut­trycket väl och ve