publicerad: 2021  
ännu
än|­nu
adverb
[än`-] äv. [-nu´]
1 fram till denna tid­punkt mest i nekande samman­hang för att an­ge att något (mot förmodan) inte har skett etc.
boken har än­nu inte kommit ut; hon är än­nu inte frisk från förkylningen; den än­nu inte färdig­byggda stads­delen; vi har än­nu inte hunnit så långt i planeringen
äv. för att an­ge att något fort­farande inte upp­hört även vid denna tid­punkt
än­nu hade han krafter kvar
äv. beträffande (obestämd) tid­punkt i fram­tiden
det dröjer flera dagar än­nu
än­nu så länge se länge
belagt sedan 1404 (öppet brev utfärdat av borgaren Gotskalk Skomakare i Stockholm med intyg om gåva (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska ännu; till 3än 1 och 1nu 1
2 i konstruktion med komparativ i ytterligare högre grad för att an­ge ökning etc.
förhållandena blev än­nu besvärligare på hösten; vin­sten är än­nu större i år än förra året; han känner sig än­nu mer tveksam nu när han har sett alla detaljer i förslaget
äv. ut­vidgat beträffande något som före­kommit tidigare med en ytterligare upp­repning
än­nu en skattehöjning kan bli nöd­vändig; än­nu en gång räckte han ut handen till försoning
belagt sedan 1541