SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1kort [kårt´] adjektiv, neutr. ~ 1som har liten ut­sträckning i sin längd­riktning i förhållande till an­dra före­teelser av samma typ admin.med.rum.MOTSATSantonymlång 1 kortväxtkort hårkort gräsen kort gatabåda hans föräldrar är kortataxen har korta bensängen var för kortofta om klädes­plaggsom inte når långt ner eller högt upp och lämnar kroppspartier bara kortbyxoren kort kjolen kort jackakorta strumporkorta handskarofta äv. om textsom har få ord ett kort med­delandebrevet var kort och koncistäv.som sker över ett litet av­stånd en kort promenadpå kort hållsärsk. om rörelsesom ut­förs över litet av­stånd en kort gesten kort bugningkorta stegrida i kort galoppandas snabbt och kort (adv.)dra det kortaste stråetsestrå ha kort stubinsestubin hålla ngn kort vara sträng mot ngnföräldrarna hade all­tid hållit honom kort i korta dragsedrag 2 kort i rockense1rock kort och gottkort­fattat ut­tryckti boken berättas kort och gott om var kända amerikaner ligger begravda korta varorse1vara på kort siktse1sikt 1 vara en man kortse1man 4 sedan 1500brev från biskop Hemming Gadd till Svante Nilsson om försoning med biskoparna (Styffe)fornsv. kort; av lågty. kort med samma betydelse; trol. ur lat. cur´tus ’kort; stympad’; jfr kjortel, skjorta; idiomet hålla någon kort (i tygeln), urspr. om häst (1744); idiomet korta varor (1815) efter ty. kurze Waren; jfr kortvaror 2som har liten ut­sträckning i tiden om handling e.d. admin.ekon.tid.kortfilmen kort episodett kort sam­talen kort kaffe­pausett kort skrattmed kort varsellivet är kortjag ska fatta mig kort (adv.)äv. om tids­perioden kort tiden kort stundäv. all­mänt förstärkandeen kort sekundett kort ögon­blickäv. i adverbiell an­vändningkort där­efterkort före juläv. (om lån e.d.)kort­fristig korta lånkorta pappergöra pinan kortse1pina göra processen kortseprocess 1 ha kort om tidsetid 1 inom kortsnartan­sökningarna behandlas in­om kort; förlaget kommer in­om kort att ge ut en sång­bok kort räntaseränta 1 kort sagtkort­fattat ut­tryckthan rodnar, har tung­häfta och svårt att äta, kort sagt – han är kär sedan 1504brev från riksföreståndaren Svante Nilsson till biskop Mattias i Strängnäs (Grönblad)3kylig och av­mätt admin.komm.hennes ton var korthan svarade kort och av­visande (adv.)”Tyvärr”, sade hon kort (adv.)kort (mot ngn)sedan 16654som har liten elasticitet och där­för lätt faller i­sär kokk.tekn.kort lergodsmassakort såskort degsedan 1752Trist varar länge men underbart är kort – alldeles för kort.Povel Ramel, Underbart är kort (i filmen Ratataa, 1956)
2kort [kort´] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en kort·et1ofta i sammansättn. (vanligen) styvt blad med viss koncentrerad information i ord, siffror m.m., ibl. med kompletterande bild; vanligen i fyr­kantigt, mindre format och av papper, papp el. plast; särsk. som bevis på identitet, till­hörighet el. behörighet el. som medel för presentation, registrering el. kontroll samh.elevkortfiskekortfrikortkörkortlegitimationskortmånadskortpasserkortregisterkortröstkortvisitkorthon blev av med alla sina kort när hon tappade plån­bokenspec. om så­dan an­ordning för ut­tag av pengar i automaterkreditkortbetala med kortspec. äv. för över­föring (med post) av pengar o.d.girokortinbetalningskortutbetalningskortspec. äv. för personliga med­delanden, vid hög­tidliga till­fällen o.d.bjudningskortgratulationskortjulkortpostkorttackkortvykortskicka ett kortspec. äv. (datatekn.) om liten platta e.d. för förhöjning av en dators funktionalitetgrafikkortibl. äv. om större pappers­ark, särsk. om (viss typ av) kartasjökortta fram kortet över Skagerrakett kort (över ngt)ett oskrivet korten person som än­nu inte visat några sär­skilda (fram­stående) egenskaperden nya teater­chefen var något av ett o­skrivet kort få gult kort få en varninggenom att domaren visar ett gult kort, särsk. i fotbollhon fick gult kort för en ful tackling få rött kort bli ut­visadgenom att domaren visar ett rött kort, särsk. i fotbollhan sparkade en annan spelare i huvudet och fick rött kort direkt sedan 1585av lågty. kort med samma betydelse; bi­form till karta 2litet, styvt fyr­kantigt blad med symboler och värden, av­sett för spel särsk. om kort som till­hör den vanliga leken med 4 sviter (färger) och 13 valörer spel.kortspelspela kortblanda kortendra ett korti vissa ut­tryck äv. med tanke på personhon är ett säkert korthan är ett svagt kortblanda bort korten för ngnmed­vetet skapa o­klarhet för ngnmed regerings­ombildningen har presidenten blandat bort korten för politiska bedömare klädda kortknekt, dam el. kunglagt kort ligger det som är gjort eller beslutat kan inte åter­kallasdet verkar vara viktigare för dem att lagt kort ligger än att resultatet blir bra lägga korten på bordetav­slöja alltnär skriverierna tog fart skulle styrelsen lagt korten på bordet, men den ville inte låta an­dra få in­syn i dess arbete sköta/spela sina kort välhandla taktisktom hon spelar sina kort väl kan hon säkerligen bli stats­råd i en fram­tida regering spela med öppna kort inte hemlig­hålla ngtinspektörerna spelar oftast med öppna kort och med­delar i för­väg att de kommer sätta/satsa allt på ett kortriskera allt på en enda chanshan satte allt på ett kort och gjorde ett ryck i sista kurvan två kort mörkttvå kort o­settvid kortspel, bl. a. 21spelet in­leds med att alla lägger pengar i potten och sedan delas två kort mörkt ut sedan 15363fotografi foto.semesterkortett suddigt kortta ett korttitta på kortett kort (av/på ngn/ngt)franska kortgammal­dags pornografiska bilderdet antika bordet har ett lönn­fack av­sett för franska kort sedan 1880