SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kultu´r substantiv ~en ~er kult·ur·en1form enligt vilken (viss) större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar gemensamma an­gelägenheter på sam­hällelig nivå; särsk. i äldre tider el. i av­lägsna om­råden allmän kulturarkeol.samh.kulturlämningarhögkulturnomadkultursamlarkulturstenålderskulturåkerbrukskulturen tidig, högt­stående kulturkruk­skärvorna var rester från en ur­åldrig kulturden väster­ländska industriella kulturenibl. om mot­svarande grupp människorspår från en tidig kultur som levde på renjaktäv. med ton­vikt på resultatet av mot­svarande mänskliga verksamhetkulturbygdkulturföremålkulturlandskapofta med ton­vikt på sam­hälleligt beteende etc.JFRcohyponymkultur 2 kulturmönsterbondekulturköp-slit-och-slängkulturungdomskultursedan 1805av lat. cultu´ra ’odling’, till cul´tus ’odling; vård’, till col´ere ’odla; hylla; dyrka’; jfr koloni, 1kult 2sällan plur. samman­fattningen av allt som skapas av människor för att ge (högre) andliga upp­levelser särsk. om konst, litteratur, musik o.d. men äv. om vetenskap; i all­mänhet el. under viss tid, in­om visst om­råde etc. film.konstvet.litt.vet.musikscen.vetenskapl.finkulturvår väster­ländska kultur bygger på den klassisk-grekiskaär tv ett hot mot kulturen?bibliotekens betydelse för kulturens spridningibl. särsk. om konst, litteratur etc. av hög kvalitetpocket­böcker i kiosker och varu­hus har inget med kultur att görahan skrämdes av bristen på kultur i landetäv. om konst, litteratur etc. in­om el. för viss gruppallmogekulturbygdekulturfolkkulturpopkulturarbetarna försökte åter­erövra sin egen kulturofta försvagat om (kunskap om) sed­vänjor och regler för gott upp­trädandeJFRcohyponymkultur 1 en dam med kultur och stilhan är rik men har ingen kulturdet är ett tecken på dålig kultur att stoppa kniven i munnenäv. (försvagat) om regler för gott upp­trädande etc. på visst om­rådei sammansättn. klädkulturmöteskulturtrafikkultursedan 16403systematiskt odlande av jord, med vissa växter; äv. om det som odlas biol.jordbr.JFRcohyponymodlingcohyponymvätskekulturcohyponymhydrokultur kulturväxtbeteskulturdrivhuskulturäv. betr. vissa djurostronkulturäv. om systematisk ren­odling av mikro­organismer o.d.bakteriekultursedan 1646De två kulturerna.Efter en formulering av den eng. författaren och fysikern C.P. Snow (1956); om svårigheterna med kommunikationen mellan naturvetenskap och humaniora