SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kunn`a verb kunde kunnat, pres. kan kun·de1ha till­räckliga färdigheter för att ut­föra ngt af.JFRcohyponymförmå 1cohyponym2mäkta hon kan spela pianohon kan rida alla hästarhan kan konversera bra på tyskahan kunde inte simma förr­än han var tio år gammaläv. ngt försvagatha förmåga till handlingen att kan du få upp det här locket?jag kan knappt väntahan kunde inte berätta hur det egentligen kändesäv. som en sorts huvud­verbha (till­räckligt) mycket kunskap om hon kan både tyska och franskahan kan alla Europas huvud­städerhan kunde inte läxanhon kunde alla verserna utan­tillkunna ngt/Vdet bästa ngn kanse2bra 1 nu kan vi det här!nu är vi trötta på det här!kom så går vi hem, nu kan vi det här! så långt ngn kanselångt 1 sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Skogstibble, Upplandvanligen runform kuni (konjunktiv), fornsv. kunna ’känna; veta; vara i stånd; lära; under­visa’; gemens. germ. ord, besl. med lat. (g)no´scere, grek. gigno´skein ’känna; veta’; jfr diagnos, 1inkognito, konst, kund, kungöra, kunskap 2ha (praktisk) möjlighet att göra ngt NollJFRcohyponym2må 1 du kan åka buss eller tågkan du komma i morgon?katalogen kan fås i närmsta bok­handelhan önskade sig en vän att kunna an­förtro sig åthan skulle ha kunnat ta en kortare väghon kunde ha avancerat in­om före­tagetbilen kan drivas med etanoläv. i ut­tryck för artig bön el. upp­maningkan du låna mig en cigarett?äv.ha nära till att det är så ly­hört att man kan bli galenäv.ha benägenhet att så­dant kan hända i krigs­tidså o­modernt kunde många leva för bara 10 år sedankunna Vsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3få tillåtelse att NollJFRcohyponym2må 2 du kan komma in nuäv. med an­givande av lämplighet el. önskandet kan vara på tiden att han flyttar hem­ifråndet kunde behövas ett kvinno­hus i varje större stadäv. som förskönande om­skrivning för befallningni kan gå nu!kunna Vsedan 16594möjligtvis ut­märkas av att ha viss egenskap, vara i viss situation e.d. Nollhan kan mycket väl vara världens bäste fotbolls­spelarevi måste ringa till honom – han kan vara sjukklockan kan ha varit strax efter tolv, jag minns inte riktigtofta äv. i opers. konstruktionerdet kan ha varit NN, men jag är inte säkerkunna Vsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och HöfdingaSubst.:kunnande (till 1)