SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1med preposition 1i an­slutning till i fråga om ngt som beledsagar el. beledsagas av ngt annat Nollhon gick med systern till stationenäv. i fråga om ngt som inne­fattas el. är in­räknat i ngt annatvi är 5 med Erikett rum med kok­vråäv. försvagathos för­delen med statliga låndet märkliga med boken var ...i och medse1i 1 med den äranse1ära 1 med detsammasedensamma med ensse3ens med merase2mer sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandrunform miR, vanligen övrig runform miþ, fornsv. mäþ ’med; hos’; gemens. germ. ord, besl. med bl.a. grek. meta´ ’med; bland; efter’ 2under sam­verkan av ngn annan aktivt handlande Nolldiskutera med experterträna med tvum­gänget med familjenäv. i fråga om opers. krafter som verkar i viss riktningdriva med strömmenmed tanke påsetanke sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3genom an­vändning av redskap el. annat hjälp­medel Nollbetala med checkslå i spiken med hammarehans av­hopp sågs inte med blida ögonäv. i fråga om abstrakta hjälp­medelöver­tyga å­hörarna med (hjälp av) goda argumenthan slutade talet med ett latinskt citatsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4i av­seende på ngn/ngt som är före­mål för verksamhet el. betraktelse Nollen total brytning med grann­landethan är svår att tas medofta med försvagad betydelsedet var gott med matdet är roligt med positiva människorsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2med adverb 1vanligen som verbpartikel i an­slutning särsk. i ut­tryck för del­tagande i ngt samman­hang Nollta med mig ock­så!får jag följa med?äv. i ut­tryck för (viss) upp­levelse e.d.han har varit med om mycketsedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagen2vanligen som verbpartikel under sam­verkan i ut­tryck för att ngn an­sluter sig till viss verksamhet el. stånd­punkt Nollhan tyckte att de skulle göra en paus, och de an­dra höll med honomsjunga med i national­sångenäv. i ut­tryck för sam­tycke e.d.hon gick med på en kompromisshan är helt med på sakensedan 15263ock­så vard.NollOlle är sjuk, och det är Pelle medfrån och medsefrån 1 till och medse1till 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
3med substantiv ~en ~ar äv. me`deme`de ~en ~ar med·enskena på transport­medel som glider mot under­laget som vanligen är snö el. is trafik.kälkmedslädmedsparkmedäv. om an­dra liknande konstruktions­detaljersedan ca 1635jfr sv. dial. med ’trä­stång’; besl. med iriska methos ’gräns­märke’