SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
navigation [-∫o´n] substantiv ~en nav·ig·at·ion·enteknik för bestämning av ett far­tygs eller flyg­plans position och för fast­ställande av den bästa vägen till målet ut­övad om­bord sjö.navigationshyttnavigationskursradionavigationradioteknisk navigationastronomisk navigationde klassiska hjälp­medlen för navigation är kompass och loggnavigation (av ngt) (efter ngt)sedan 1680av lat. naviga´tio med samma betydelse; till navigera