SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1 verb ~dde ~tt, pres. ~r 1ofta med partikel, t.ex.fram, ned, upp ha möjlighet att sätta sig i direkt (fysisk) förbindelse med ngt före­mål; vanligen genom att sträcka ut en arm el. annan kropps­del el. ngt redskap; spec. för att gripa före­målet Nollhan når upp till översta hyllanhon når ner till tå­spetsarna med finger­topparnanår du saltet från din plats?äv.få kontakt med de nådde precis hans mössa med båts­hakenäv. i fråga om en­bart tänkt rörelseha till­räcklig ut­sträckning för att över­brygga av­ståndet fram till viss plats e.d. JFRcohyponymgå 2cohyponym1räcka 1 en gardin som når ner till golvethon nådde honom knappt till axelnofta betr. abstrakt förbindelseett teleskop som når hundratusen­tals ljus­år ut i världs­rymdeninte en människa så långt ögat nåddespec. betr. (möjlighet till) personlig kontakt etc.nås av en nyhetde försökte nå henne per telefonde hade försökt nå chefen hela dagenspec. äv. vid värdering av prestation e.d.hon är duktig, men hon når inte upp till NN:s nivånå (fram/ner/upp) (till ngt), nå (ngn/ngt)nå ända framhelt upp­fylla mål­sättningenmånga söker till scen­skolan men det är få som når ända fram; hon nådde inte ända fram utan fick nöja sig med en brons­medalj sedan förra hälften av 1300-taletSödermanna-Lagenfornsv. na; gemens. germ. ord; besl. med nabo, 1när 2ofta med partikel, t.ex.fram lyckas full­borda sin förflyttning till viss plats e.d. Nollnå landflyktingarna nådde gränsen sent på kvällenäv. bildligtnå fram­gångnå bättre resultatnå mogen ålderinvånar­antalet når snart hundratusenstrecketnå ngt, nå (fram) (till ngn/ngt)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenSubst.:vbid1-262374nående
2 interjektion 1uttr. för o­tåligt krav på agerande, lystring m.m. Nollnå, hur blir det?nå kom då!äv. som all­mänt ut­tryck för o­tålighet el. o­gillandenå än sen då?sedan 1805äldre äv. nu ’nå’; trol. sido­form till 1nu, upp­kommen i tryck­svag ställning 2som samman­fattande, summerande el. an­knytande ut­tryck i berättelse Nollnå, för att vara rätt­vis hade hon ock­så en del förtjänsternå, plötsligt tog upp­visningen slutnå, för att åter­gå till det vi talade om för­ut ...sedan 1649