SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1positiv [po´s-el.pos´-] adjektiv ~t pos·it·iv1större än noll om tal el. värde som ut­trycks med tal fys.mat.optik.vetenskapl.MOTSATSantonym1negativ 1 det minsta hela positiva talet är +1positiv ränta, dvs. spararna tjänar en slantäv. om annan före­teelse, särsk. elektricitet e.d., som (konventionellt) beskrivs med tal större än noll el. med plus­teckenbatteriets positiva polprotoner har positiv laddning, elektroner negativäv.som inne­bär eller beskriver en ökning MOTS.antonym1negativ 1 kurvan över befolknings­tillväxten är positivpositiv linsselins 1 sedan 1853via fra. av lat. positi´vus ’(fast)ställd; given’, till po´nere ’ställa’; jfr ponera 2som inne­bär bekräftelse på förmodan spec. om (resultat av) under­sökning e.d. med.vetenskapl.MOTSATSantonym1negativ 1 graviditets­testet var positivt ― hon var allt­så med barnspec. äv.jakande svaret på frågan om de accepterade var positivtibl. äv.på­taglig, säker polisen ville ha fram positiva bevissedan 16923gynnsamt in­ställd till ngt admin.komm.MOTSATSantonym1negativ 3 han ställde sig positiv till för­slagetäv. med starkare ton­vikt på synliga ut­tryck för detta (i absolut an­vändning)hon är all­tid så glad och positiväv. om handling o.d.JFRcohyponym1positiv 4 glädjande nog fick före­ställningen positiv kritikpositiv (till ngt), positiv (mot ngn)positiv särbehandlingsesärbehandling sedan 16874gynnsam NollMOTSATSantonym1negativ 2 en positiv ut­vecklingen positiv över­raskninghan försökte betona den positiva sidan av sakenäv.till­talande det är positivt att han vill hjälpa tillsedan 17825som på ett natur­troget sätt åter­ger skuggor med mörka partier och dagrar med ljusa om svart­vit fotografisk bild foto.positiv bildsebild 1 sedan 1844Adjektiven positiv och negativ kan orsaka förvirring i sjukvårdssammanhang. Att ett provresultat på läkarspråk är positivt kan innebära att det påvisar en sjukdom och således på vardagsspråk är negativt. Att ett provresultat är negativt kan på samma sätt vara positivt för patienten. Vi har här att göra med en konflikt mellan fackspråk och allmänspråk som är viktig att ha i minnet vid kommunikation läkare-patient.
2positiv [po´s-el.pos´-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en pos·it·iv·etfotografisk bild som (på ett natur­troget sätt) åter­ger skuggor med mörka partier och dagrar med ljusa foto.JFRcohyponym2negativ sedan 1874till 1positiv; jfr diapositiv
3positi´v substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en pos·it·iv·etbärbar mekanisk orgel med vevanordning musikJFRcohyponymspeldosa förr var gårds­musikanter med positiv en vanlig synsedan 1783av medeltidslat. (or´ganum) positi´vum ’(orgel) som kan ställas upp; positiv’; jfr 1positiv Veva veva positiv! Se, vad här är brokigt liv! Se, vad unga, gamla sig till spelman samla!Anna Mariæ Roos, Positivspelaren (i Mariae nyckelpigas visbok, 1901; musik Sven Körling)
4positiv [po´s-el.pos´-] substantiv ~en ~er pos·it·iv·ennästan en­bart obest. f. sing. en böjningskategori hos adjektiv (och vissa adverb), som inne­bär att den beskrivna före­teelsen inte ut­tryckligen an­ges ha den egenskap adjektivet betecknar i högre grad än an­dra (i samman­hanget aktuella) före­teelser och som där­för upp­fattas som adjektivets grund­form språkvet.komparerar man ”stor” får man: positiv ”stor”, komparativ ”större”, superlativ ”störst”sedan 1807av lat. (grad´us) positi´vus med samma betydelse; till 1positiv