SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1se`nare adverb, komp. sen·arevid en tid­punkt eller under en tid som följer efter viss annan tid­punkt tid.MOTSATSantonymförr 1 JFRcohyponym1sedancohyponymsedermeracohyponymsenast 1 ett par timmar senarenågra dagar senarekunskaper som barnen har nytta av senare i livetett decennium senare satte krisen in på allvaräv. i fråga om ordning in­om förlopp, fram­ställning etc.det finns an­ledning att åter­komma till detta senare i artikelnförr eller senareseförr 2 sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagenfornsv. sidhar; till 1sedan
2se`nare adjektiv, komp., ingen böjning sen·are1som följer i ordningen (närmast) efter den tid­punkt el. före­teelse som fram­går av samman­hanget admin.tid.MOTSATSantonymförra JFRcohyponym4sen 1 vid ett senare till­fälleupp­finningen fick många senare vidare­utvecklingarpjäsen hade stor in­verkan på den senare dramatikenäv. för att an­ge läge (i tid el. förlopp) i förhållande till ngn tänkt mitt­punktsom är den sista i ordningen av två under senare hälften av 1700-taletromanens senare del är en besvikelseofta substantiverat, särsk. om person (för förtydligande)ngt formellti diskussionen mellan NN och ON talade den förre mest om till­växt och den senare om miljö­vårdtänka på (den) senare delensedel 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. senare; till 4sen 2som ligger en förhållandevis kort tids­rymd till­baka admin.tid.JFRcohyponymsenaste 1 riktningarna in­om senare tids konstunder senare år har klimat­frågorna kommit i fokussedan 1689