SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1 adverb 1på detta sätt Nollså gick det till när hon gjorde sitt livs affäräv.på ett så­dant sätt gör så som jag sägerhan är så stor som en dörräv. med försvagad betydelse, med konstaterande av att ngt är av­slutatså, nu är jag färdigdå såse1då 1 hur så?sehur 1 så till sägandessesäga 1 så (ända) in i vassense2vass än si, än såse1si sedan 800–900-taletrunristad järnring, Forsa, Hälsingland (Åhlén)runform sua, fornsv. sva, so (o­betonat); gemens. germ. ord av om­diskuterat urspr. 2ofta betonat i den ut­sträckning som ibl. fram­går av samman­hanget Nolldet var så varmt att de svettadesgår de all­tid och lägger sig så sent?äv.ofta o­betonat i stor ut­sträckning JFRcohyponym2vad hon är så rartack så mycketså gammal han har blivitåh, så gott!äv. försvagat till rent utfyllnads­ordvard.rätt så storganska så litennog såsenog 1 så längeselänge så långt ngn kanselångt 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3under så­dana om­ständigheter blir följden att för att markera följd e.d. av det som sägs i en framför­ställd bi­sats NollJFRcohyponym1då 2 om det regnar, så blir det blöttom man äter mycket fett, så blir man tjockom alla har kommit, så kan vi börjakom, så får du seäv.var­för, och där­för JFRcohyponymvarför 2 hon var sjuk, så han fick åka ensamäv.allt­så, följaktligen så du vill inte, när allt kommer om­kringsedan 1430–50Fem Mose böcker4sedan Nollförst kom mamman, så barnensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2 pronomen detta Nolli så fall(jaså), på så sättsesätt 2 på så visse2vis sedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingase 1
3 konjunktion med följden (att) NollJFRcohyponymoch 2 han åt så (att) han blev sjukhon frös så (att) hon skakadesedan 1345stadga utfärdad av kung Magnus om regler för frälset m.m. (Svenskt Diplomatarium)fornsv. sva at
4 interjektion 1jaha som ut­tryck för mild förvåning e.d. Nollså, det var intressant att hörasedan 1788till 1 2var lugn, det ordnar sig som tröstande ut­tryck NollSYN.synonymseså 2 såjaså, så, gråt inte!sedan 1609
5 verb ~dde ~tt, pres. ~r placera frön av (viss växt) i jord för att de ska gro jordbr.trädg.MOTSATSantonymskörda JFRcohyponymplantera så veteså gräsäv. med avs. på frönaså blomfrönäv. med avs. på jord e.d.beströ med frön SYN.synonymbeså så åkernäv. bildligtså miss­tro och hat i människors hjärtanså ngtså sin vildhavresevildhavre sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. sa; gemens. germ. ord, besl. med lat. ser´ere ’så’; jfr sådor, säd Subst.:vbid1-352769sående, såning; sådd
6 substantiv ~n ~ar så·arstort, runt och öppet kärl hush.vattensåsedan 1316öppet brev utfärdat av kaniken Sigmund i Linköping om bortarrendering av gård och inventarier (Svenskt Diplomatarium)fornsv. sa(r); trol. till 5