SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
säga [säj`aäv.`ga] äv. vard. säjasäja [säj`a] verb sade el. vard. sa, sagt, pres. säger äv. vard. säjer säg·er, säj·er1ibl. med partikel, t.ex.efter, emot muntligt fram­föra å­sikt, replik m.m. komm.SYN.synonymyttra JFRcohyponymframföra 1cohyponymuttala 2cohyponymberättacohyponym1pratacohyponymnämna han säger aldrig någotalla eleverna sade efter läraren”Vad du är dum”, sade hon skämtsamthan sade något o­begripligtSäg adjö till tanten nu!får jag säga ”du”?säg inte emot mig nu!äv. med stark bi­betydelse av att ut­trycka å­sikttycka vad säger du om hennes för­slag?äv. om annan före­teelse än person(tyckas) ut­trycka visst inne­håll hans artikel säger egentligen inte myckethans ansikts­uttryck sade henne ingen­tingibl. snarare med tanke på inne­hållet än på den exakta orda­lydelsensäga adjösäg ja nu!säga (ngn) ngt/SATSdet må jag (då) säga!se2må 1 det sägs att ... det ryktas att ...det sägs att katter har nio liv det är så sant som det är sagtsesann 1 du säger någotdet du säger är intressantJag tror att konflikten bottnar i att ordet respekt tolkas på o­lika sätt. - Där sa du något. i förbigående sagtseförbigående inte säga flaskaseflaska inte säga flasklockseflasklock (ja) säg detdet är inte lätt att vetaVarför samlar hon på just porslinstomtar? – Ja, säg det. jag säger då detdet är verkligen på­fallandevilka kläder han har på sig – jag säger då det! kort sagt se1kort 2 kunna säga adjö till ngtse1adjö man ska aldrig säga aldrigsealdrig med förlov sagtseförlov (men) vad säger du?är det verkligen sant?Det har brunnit i tvätt­stugan! – Men vad säger du? minst sagtse1minst 1 rent ut sagtsagt utan (förskönande) om­skrivningarintervjun var rent ut sagt ur­dålig och det var uppenbart att journalisten inte hade för­berett sig rättare sagtse2rätt 2 sagt och gjortut­fört så fort det har sagtssom kommentar vid berättandede pratade om att skaffa hund, och sagt och gjort, så hade familjen köpt en valp skam till sägandesseskam snart sagtså gott somsnart sagt varje stad önskar sig nu­mera en hög­skola säga ngt rent utsäga ngt utan om­skrivningunder val­rörelsen sa han rent ut att miljön aldrig hade varit en till­räckligt prioriterad fråga in­om partiet så att sägaför att ut­trycka sig såläsaren får följa bokens tre roman­figurer så att säga in­ifrån så till sägandesför att ut­trycka sig sångt åld.vad var det jag sa!jag fick rätt i alla fall!vad var det jag sa – nu kommer regnet! sedan 800-taletrunsten, Rök, Östergötlandvanligen runform sakum (pres. plur.), fornsv. sighia, säghia; gemens. germ. ord, med besl. former i lat. och grek.; jfr saga, sägen 2i vissa ut­tryck ha som inne­börd NollJFRcohyponymbetyda 1 han vet vad lidande vill säga(vill) säga ngn/ngtdet vill sägase2vilja vad vill detta säga?se2vilja sedan 1430–50Fem Mose böcker3ofta med opers. konstruktion höras visst ljud komm.det sa ”pang” när skottet gick avtåget säger ”tut”säga ngtsedan ca 17704fast­slå komm.då säger vi på lör­dag klockan 12då säger vi att vi köper tvätt­maskinensäga ngt/SATSsedan 1523Beträffande stavningen säja, jäm­för stilruta för jag.