SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ta`la verb ~de äv. åld. talte, ~t äv. åld. talt, pres. ~r tal·ar1ut­trycka (ngt) språkligt med hjälp av tal­organen komm.JFRcohyponym1prata tala högttala tysttala tydligttala renttala sanningtala i telefonhan talade om sina barnibl. med ton­vikt på tal­förmågan, spec.kunna ut­trycka sig muntligt på visst (främmande) språk få svenskar talar franskaspec. äv.sam­tala (om) tala öppet med ngnfår jag tala med dig ett par minuter?de talade länge med var­andranu talar de politik i­genäv. bildligt om icke-mänskliga före­teelsertyckas ha ett budskap de gamla bilderna talar till ossäv. i ett ut­tryck som ut­gör en sorts för­beredelse el. kommentar till ett kritiskt el. pessimistiskt yttrandeärligt talat tror jag inte att hon har någon chansäv. i ett ut­tryck för att fram­häva att det som följer är mer anmärknings­värt än det som tidigare sagtsflera världs­stjärnor kommer till tävlingarna: NN, ON, för att inte tala om PN, den främste av dem allatala (med/till ngn) (om ngn/ngt/att+V/SATS), tala (ngt) (med ngn)höra talas om ngn/ngtfå kännedom om ngn/ngtvanl. genom muntlig förmedlinghan blev upp­rörd när han hörde talas om nedläggningsplanerna och satte i gång en räddnings­aktion låta tala med sigvara möjlig att över­tala eller diskutera medel. överlista e. d.akut störande grannar som inte låter tala med sig kan vara ett ärende för störnings­jouren låta tala om sigbli kändhon lät tala om sig när hon som 10-åring spelade en golfrond på 64 slag ngn talar som ngn har förstånd tillseförstånd 1 ngn talar tyst om ngtsetyst ngt talar för sig själv(t)ngt kräver inga kommentarerbehandlingen har kritiserats men resultaten talar för sig själva – tre av fyra patienter blir friska när man talar om trollen (så står de i farstun)setroll som att tala till en vägg(som) att tala utan att få ngn som helst responsde på­talade miss­förhållandena för chefen men det var som att tala till en vägg tala allvar med ngnseallvar 1 tala för varanse1vara tala förstånd med ngnseförstånd 1 tala i/med tungorsetunga 1 tala klarspråkseklarspråk tala ngn till rättase1rätta tala som en boktala skrift­språkligti fråga om stil el. innehållnär det kommer till lagar och juridik talar hon som en bok tala till punktsepunkt 2 tala ur skäggetseskägg 1 tala över huvudet på ngnsehuvud 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. tala; gemens. germ. ord, besl. med tal, 2tälja; jfr betala 2hålla tal komm.sesetal 5 vid mid­dagen talade NNstats­ministern talade i riks­dagenhon talade in­för en jätte­publikäv. försvagat, ev. utan inne­börd av fram­trädande in­för publik e.d.an­föra skäl för el. mot ngt han talade för för­slagetspec. vid rätte­gångplädera hon talade för den an­klagadeäv. bildligtut­göra skäl för el. mot viss slut­sats, visst handlande e.d. mycket talar för att det blir regnerfarenheterna talade mot för­slagettala (för/mot ngn/ngt/SATS)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-LagenSubst.:talande; tal Jämför stilruta för prata.