SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
verk substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en verk·et1ngt som ut­förs för att ge resultat vanligen inne­bärande viss kraft­insats arb.bok.JFRcohyponymarbete 3cohyponymgärning hastverkstorverkgripa sig verket anatt tända elden var ett ögon­blicks verkäv. om resultatetJFRcohyponymalster konstverklivsverkmästerverknidingsverkett litterärt verkhon pekade på den vackra blomster­rabatten och sade stolt: ”Detta är min mans verk.”en ut­ställning med verk av polska konstnärerStrindbergs samlade verkett verk (om ngn/ngt/SATS)i själva verketegentligen, faktisktde an­klagades för att ha fotograferat militära byggnader, när de i själva verket tog bilder av delfiner kronan på verketsekrona 1 skrida till verketta i­tu med ngtdet var dags att ta upp potatisen och ut­rustade med grep och hink skred de till verket sätta ngt i verketbörja ut­föra ngthan bedyrade att han aldrig hade haft för av­sikt att sätta sina hotelser i verket sedan 1000-talet (i sammansättn. niþiks- ’nidings-’)runsten, Danmark, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform uerk, fornsv. värk ’verk; gärning; byggnad’; gemens. germ. ord, mot­svarande grek. er´gon ’verk; arbete’; jfr orgie, orka, teamwork, virka, virke, yrka, åverkan; i sammansättn. -verk ofta av ty. Werk med samma betydelse 2ofta i sammansättn. an­ordning som själv kan ut­föra visst arbete ofta av mekaniskt slag; bestående av en enhet samman­satt av rörliga delar tekn.JFRcohyponymmekanism 1cohyponymmaskin 1 mudderverktröskverkurverkdet tycktes vara något fel inne i verket på klockanäv. om större an­läggning för viss enhetlig typ av produktion e.d.järnverkreningsverkstålverkvärmeverksedan slutet av 1200-talet i bet. ’belägringsverk SOU; artilleri­pjäs’3vanligen i sammansättn. (större) enhet för förvaltning samh.verkschefuppbördsverkämbetsverkett affärs­drivande verkverket har fått sina an­slag ned­skurnasedan 16764vanligen i sammansättn. (större an­tal) delar som till­sammans bildar en enhet mil.bokverklövverkmurverkpälsverkspec. mil.an­läggning i befästning befästningsverkfienden lyckades storma de yttre verkensedan 1443 (i sammansättn. mur-)Stockholms Stads Jordebok 1420–1474