SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1vän´ster adjektiv, best. f. och plur. vänstra 1belägen på den sida (om ngn) som är mot­satt den hos de flesta bästa handen var­vid allt­så plats­angivelsen blir beroende av hur personen i fråga är vänd admin.rum.MOTSATSantonym1höger hon satt på hans vänstra sidaförsta avtags­vägen på vänster handäv. absolut plats- el. riktningsangivande vid före­mål e.d. med naturlig fram­sida el. riktningbilens vänstra fram­hjulflodens vänstra strandden vänstra handen vet inte vad den högra görsehand 1 göra ngt med vänster handsehand 1 sedan senare hälften av 1300-taletFornsvenska legendariet (Codex Bureanus)fornsv. vinstre ’vänstra’; gemens. germ. ord med grundbet. ’den gynnsammare sidan’ (trol. förskönande omskr.); besl. med 1vän 2som har att göra med radikal politik ibl. relativt sett pol.vänsterregeringpartiets vänstra flygelsedan 1925
2vän´ster substantiv ~n 1endast obest. f. sing. sida (i förhållande till ngn) som är längst i­från den hos de flesta bästa handen rum.se åt vänsterhan satte sig till vänster om hennehan har svårt att skilja på höger och vänsteräv. absolut riktnings- el. platsangivandefloden vek av åt vänster(till) vänster (om ngn/ngt), (från/åt) vänsterhöger och vänster om marsch!se2höger 1 till höger och vänsterse2höger 1 vänster om!vrid kroppen och fötterna 90 grader åt vänster!vid mil. ordergivningsedan 15962(samman­fattningen av) radikala politiska grupperingar i ett land e.d.; nu­mera vanligen socialistiska el. kommunistiska, förr äv. liberala admin.pol.vänsterframgångvänsterpartivänstervridenavgrundsvänsteren röst på vänsternhon till­hör yttersta vänsternvänstern vann en stor seger i valetäv. all­männarevrida politiken åt vänstersedan 1860efter mönster av fra. (la) gauche med samma betydelse (urspr. om placeringen i national­församlingen 1789) 3boxningsslag med vänster knyt­näve sport.vänsterkroken rak vänsteren vänster (mot ngn/ngt)sedan 1929
3vän´ster substantiv, ingen böjning, neutr. Nollpå något vänsterpå ngt sättvard.på något vänster lyckades hon få in sin an­sökan i tid sedan 1910