SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
väsen´tlig adjektiv ~t väsent·ligsom rör den viktigaste eller största delen av ngn helhet admin.JFRcohyponymhuvudsakligcohyponymgrundläggande man kan få reda på de väsentligaste nyheterna genom att skumma tidnings­rubrikernapartierna är ofta o­ense i väsentliga frågoräv.mycket viktig eller stor JFRcohyponymbetydelsefullcohyponymavsevärd en väsentlig upp­giftett väsentligt bi­drag till klimat­forskningenväsentlig (för ngn) (att+V)i allt väsentligt huvud­sakligende var i allt väsentligt eniga sedan 1562av lågty. eller ty. wesentlich med samma betydelse; till 1väsen