SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1än´ preposition 1i konstruktion med komp. i förhållande till viss före­teelse; vid jäm­förelser, särsk. i fråga om storlek e.d. men äv. all­männare Nollföre­taget fruktar att vin­sten blir mindre än i fjoltv-serien har fler tittare än debatt­programmetproblemet är allvarligare än såhan är längre än sin brordet är inte mer än rättspec. med an­givande av tal­värde e.d.ett före­tag med färre än 50 an­ställdahon tjänar mer än 500 000 om åretsedan 1320–50En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdingafornsv. än; av om­diskuterat urspr.; trol. samma ord som eng. than, ty. denn, urspr. betecknande följd 2i vissa ut­tryck ut­om just detta, nämligen för att an­ge ut­skiljning el. ute­slutning av ngn el. ngt; mest i nekande samman­hang Nolldet finns ingen annan än du för migdet var ingen annan än NN som komman kan inte hoppas på annat än att få vara i fredsedan 1346testamente upprättat av kung Magnus och drottning Blanka (Svenskt Diplomatarium)Många har blivit rättade när de har råkat säga han är äldre än mig. Det måste heta han är äldre än jag efter­som verbet är har ute­lämnats, och *han är äldre än mig är går ju inte – så lyder argumentet. Argumentet kan verka över­tygande, men i själva verket är det tvivelaktigt. De flesta tycker nämligen att NN är äldre än sin bror låter bättre än NN är äldre än hans (NN:s) bror, trots att *NN är äldre än sin bror är inte går.  Man kan ock­så fråga sig om han är äldre än jag låter riktigt naturligt. Kanske är det bäst att und­vika problemet genom att säga/skriva t.ex. han är äldre än vad jag är.  Samma resonemang kan tillämpas på ut­tryck som han är lika gammal som mig.  Beträffande ett annat sätt att ut­trycka jäm­förelse, se stilruta för jämföra.
2än´ konjunktion i konstruktion med komp. i förhållande till vad som beskrivs i det följande; vid jäm­förelser Nolllärarens om­döme kan säga mer om elevens förmåga än betyget kanunder olympiaden tittade hon mycket mer på tv än hon brukade görahan är längre än jag (är)sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagense 1än
3än´ adverb 1under hela tiden fram till denna tid­punkt mest i nekande samman­hang för att an­ge att viss händelse etc. mot förmodan inte in­träffat NollSYN.synonymännu 1 hon har inte lyckats sälja villan änäv. för att an­ge att ngt fort­farande inte upp­hört e.d.den gamla bilen fungerar änhuset står kvar än i dagäv. betr. (o­bestämd) tid­punkt i fram­tidendet blir ingen förbättring än på ett tagvårens an­komst kan dröja länge änän så längeselänge sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. än ’än en gång; än­nu’; gemens. germ. ord, identiskt med lat. an´te ’fram­för’; jfr ante-; som fråge­ord, t.ex. än sen , fornsv. än, samma ord som eng. and ’och’ 2i ut­tryck av typenän ... än vid ett till­fälle (av flera) NollJFRcohyponymömsom än bönade hon, än grät honän regnade det, än tittade solen framsedan 17403med ytterligare ut­sträckning för att an­ge ökning e.d. NollJFRcohyponymännu 2 problemet har blivit än svårarelandet knöts än fastare till alliansenman hoppas att nöjes­fältet nästa säsong ska locka än fler besökareäv. betr. händelse e.d. som före­kommit tidigarevi ska försöka än en gångäv. i en viss typ av (mot)frågai vissa ut­tryckSka du gå på matchen? – Javisst! Än du då?än sen då?se1sedan sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4i vilket som helst fall för att an­ge att ngt är beskaffat på el. ska ske på visst sätt etc. o­avsett övriga om­ständigheter Nolljag ska hitta ringen var den än finnsvilket beslutet än blir, kommer vi att få svårigheterhur det än går i valet måste NN av­gådet blir fel hur jag än görom änfast­änvind­kraft och sol­energi har börjat an­vändas i en del hus, om än i liten skala sedan ca 1420Bonaventuras Betraktelser