SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
öpp`en adjektiv öppet öppna öppn·are1som är i ett läge som med­ger direkt kontakt mellan innan­för och utan­för liggande ut­rymmen om an­ordning som är av­sedd att kunna spärra kontakt el. till­träde, t.ex. dörr el. lucka sova för öppet fönsterbagage­luckan var öppenäv.(stängd men) inte låst om jag inte är inne när du kommer så kliv bara på ― ytter­dörren är öppenäv. om ut­rymme, väg till detta, konkret el. abstrakt förbindelse etc.som inte spärras från direkt kontakt med om­givningen (eller mellan sina änd­punkter) genom an­ordning el. naturligt hinder garderoberna var öppnahan fick av­tjäna straffet på öppen an­staltis­rännan hålls öppen hela vinternde stod i kontakt med räddnings­ledningen via en ständigt öppen telefon­linjeett program som kallades ”Öppen kanal”spec. om mål i boll­spel (när mål­vakten är bort­spelad); äv. under­förståttNN sköt utan­för öppet målsvenskarna missade flera öppna till­fällenäv. ngt all­männare i fråga om av­saknad av hinder för passage, seende etc.vid in­seglingen bör man hela tiden hålla gapet mellan Flatholmen och Svartskär öppetofta bildligtmot­parten håller dörren öppen för fort­satta förhandlingarett gräl in­för öppen ridådet inte bara regnade ― himlens portar stod helt öppnaöppen (för ngn/ngt/att+V/SATS)ha/hålla öppet hussehus 1 ha/hålla/lämna en bakdörr öppensebakdörr hålla öronen öppnaseöra 1 med öppna ögonseöga 1 slå in öppna dörrarsedörr ta emot ngn med öppna armarse1arm 1 öppen spisse1spis öppen stavelsesestavelse öppen vokalse2vokal öppet systemsesystem 1 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. ypin, öppin; gemens. germ. ord, besl. med upp; jfr offentlig, uppenbar 2som inte bildar en samman­hållen eller o­bruten helhet om ngt som normalt el. ofta har en sluten form, ett hölje e.d. hush.mat.språkvet.en öppen handboken låg öppen på skriv­bordetäv. om o­höljd del av ngtMOTS.antonymtäckt JFRcohyponymöppen 4 ett öppet såräv. bildligt i fråga om av­saknad av begränsningsärsk. i vetenskapliga samman­hangi matematiken skiljer man mellan slutna och öppna mängderett öppet intervall inkluderar inte sina änd­punkteröppen (för ngn)sedan ca 1300Westgöta-Lagen3som inte inne­håller ngt som hindrar över­blick eller fria rörelser om ut­rymme, om­råde etc. geogr.hush.JFRcohyponymfri 6 öppna horisonterde öppna fjäll­viddernaen öppen plats i stadenen öppen hall med fönster högt under taketbåde skog och öppen terränghan blev rånad på öppen gataskjortan var öppen i halsenäv. mer abstraktsova under öppen himmelen trots allt öppen och leende världligga i öppen dagsedag 3 öppen vindse1vind 1 sedan 1386öppet brev utfärdat av kung Albrekt om Bo Jonssons testamente m.m. (Styffe)4som saknar skydd mot yttre på­verkan särsk. mot natur­krafter admin.geogr.mil.psykol.de gav sig ut i en liten öppen båthuset ligger öppet för alla vindar från väst­kantendet är skillnad på att segla i skär­gården och att gå ut i öppen sjöspec. i fråga om av­saknad av skydd mot våld el. annat an­greppden ena flygeln var starkt befäst men den an­dra låg helt öppenäv. bildligt i fråga om mot­taglighet för själslig på­verkan, mest med positiv bi­betydelseJFRcohyponymmottaglig en öppen attitydhon är öppen för nya in­tryckhan är öppen för alla för­slagett varmt och öppet leendeäv. med bi­betydelse av upp­riktighetJFRcohyponymnaturlig 3 en öppen och ärlig naturett varmt och öppet leendeibl. med om­vänd in­riktningi vissa ut­tryck som om­givningen inte skyddas mot laga mat över öppen elden öppen låga skulle kunna vålla en explosionöppen stadse1stad 1 sedan senare hälften av 1300-talet (i sammansättn. vid-)Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)5som av­siktligt inte döljs eller hemlig­hålls trots att det kunde finnas skäl för det; vanligen abstrakt komm.MOTSATSantonymdold JFRcohyponymoförbehållsamcohyponymohöljd en öppen fientlighetett öppet beskeden öppen redo­visning av problemenstor­maktens öppna aggression mot grann­statenbekämpa den öppna arbets­löshetenjag erkänner öppet att miss­tag har begåtts (adv.)svara mig nu öppet vad du an­ser! (adv.)äv. konkretde bar sina vapen öppet (adv.)spela med öppna kortse2kort 2 öppet brev till ngnsebrev 1 sedan ca 1300Westgöta-Lagen6till­gänglig för an­vändning eller ut­nyttjande vanligen för en större grupp personer; om in­rättning e.d. samh.öppethållandebutiken är öppen 9–18 på var­dagar och 9–13 på lör­dagarförsta dagen är mässan öppen bara för fack­folketde bästa spelarna tävlar i elit­klassen, övriga i öppen klassäv. i fråga om till­gänglighet i tiden el. för viss (hög) grad av ut­nyttjandeen öppen full­makttjänsten hålls öppen för NNföre­taget har en öppen kredit hos bankenäv. för att an­ge val­frihet e.d.det står dig öppet att göra som du villregeringens dementi lämnar fältet öppet för spekulationeröppen (för ngn/ngt)sedan mitten av 1300-taletGotlands-Lagen7som inte har av­slutats eller full­bordats om skeende etc. Nollvi måste tills vidare lämna frågan öppenen öppen stads­planering i stället för detalj­regleringaräv. om o­förutsägbart resultat av skeende etc.matchen är helt öppen – vilket som helst av lagen kan vinnaäv. för att an­ge tänkbara i stället för faktiska möjligheter e.d.det öppna konst­verketen dikt vars religiösa inne­börd är öppenpå öppet köpseköp vara en öppen frågase1fråga 2 sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen