SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1av preposition 1med utgångs­punkt eller ur­sprung i Nollärva av sin farresultatet av under­sökningenspec. för att ut­trycka orsak e.d.sjuk av sorglida av huvud­värkäv. med an­givande av material e.d.en ring av guldäv. som markering för del av ngn helhetnio film­stjärnor av tioav sigtill sin läggninghunden var väldigt rädd av sig som valp sedan 1000-taletrunsten, Norrsunda, Uppland (Sveriges runinskrifter)runform af; fornsv. af ’av; från’; gemens. germ. ord, mot­svarande lat. ab´, grek. apo´; jfr åbäke 2särsk. i pass. konstruktioner genom direkt in­verkan från ngn el. ngt agerande Nollträffas av blixtendomen över­klagades av en släktingboken är skriven av en engels­manstatyn har skänkts av en armenisk olje­magnatäv. för att ut­trycka upphovs­man e.d.en dikt av Frödingsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3i riktning bort från så att resultatet blir ett av­skiljande; konkret el. abstrakt Nolldra huden av oxenbåten löpte av stapelnsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen4vanligen efter abstrakt subst. med in­riktning på ngt före­mål för den an­givna verksamheten etc. Nollvården av miss­brukarede allierades erövring av Tunissedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen5i ngt som kan an­ges med anv. för specificering Nollen kostnad av två miljarderett spann av 1600 meteren sås bestående av grädd­fil och gräs­lökpubliken ut­gjordes av kvinnor i 35-årsåldernspec. i konstruktioner med subst. med inne­börd av ”betydelse” e.d.en fråga av viktsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen6i hän­seende till an­givande relativt lösa sam­band, anv. som ett slags genitiv Nollvid slutet av åretde trafik­svaga delarna av nätetsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen
2av adverb 1med full­bordande eller slut­förande Nollstänga av radionblåsa av speletklara av situationensedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenjfr 1av 2med in­riktning på före­målet för verksamheten Nollhon brukar rita av sina familje­medlemmarsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagen3ofta i sammansättn. i riktning bort från viss position NollJFRcohyponymiväg avdriftavhysata av hattenstiga av tågetge sig avspec. för att ut­trycka av­skiljandebryta av en grenav och ansean 1 av och tilldå och dådet var fuktigt i luften och det regnade av och till sedan 1000–1100-taletrunsten, Vallentuna, Uppland (Sveriges runinskrifter)