publicerad: 2021  
identifikation identifikationen identifikationer
id·enti·fik·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
fast­ställande av identitet för någon
identifikation (av någon/något)
identifikation (av någon)
identifikation (av något)
identifikation (med någon/något)
identifikation (med någon)
identifikation (med något)
identifikationen av den mördade kvinnan
äv. i fråga om djur och icke-levande före­teelser
identifikationen av skade­djuret; identifikationen av berg­arten
äv. om stark in­levelse eller dylikt
läkarens förmåga till identifikation med patienten
belagt sedan 1909