publicerad: 2021  
region regionen regioner
reg·ion·en
substantiv
[-gio´n]
(större) geografiskt om­råde som på något sätt upp­fattas som en samman­hållen enhet; spec. i fråga om vegetation, klimat och dylikt
fjällregion; ishavsregion; växtregion; ökenregion
torra regioner; nordliga regioner; tempererade regioner; en region av busksnår och akacior; en orolig region med vulkanisk aktivitet
spec. äv. om om­råde som karakteriseras av visst levnadssätt
storstadsregion
en katolsk region
spec. äv. om administrativt om­råde, vanligen om­fattande ett an­tal kommuner med central­ort
regionfullmäktige; regionplan; regionråd; regionteater; regionval; sjukvårdsregion
Region Norr­botten; Region Upp­sala
äv. om mindre, av­gränsat om­råde av något något skämtsamt i vissa ut­tryck
köksregionen
i affärens inre regioner
belagt sedan 1808; ur lat. reg´io 'riktning; väder­streck; trakt', till reg´ere 'rikta; styra'; jfr ur­sprung till regera