publicerad: 2021  
1kort neutrum kort, bestämd form och plural korta
adjektiv
[kårt´]
1 som har liten ut­sträckning i sin längd­riktning i förhållande till andra före­teelser av samma typ
MOTSATS lång 1
kort hår; kort gräs; en kort gata; båda hans föräldrar är korta; taxen har korta ben; sängen var för kort
ofta om klädes­plagg som inte når långt ner eller högt upp och lämnar kropps­partier bara
en kort kjol; en kort jacka; korta strumpor; korta handskar
ofta äv. om text som har få ord
ett kort med­delande; brevet var kort och koncist
äv. som sker över ett litet av­stånd
en kort promenad; på kort håll
sär­skilt om rörelse som ut­förs över litet av­stånd
en kort gest; en kort bugning; korta steg; rida i kort galopp; andas snabbt och kort (adverbial)
dra det kortaste strået se strå
ha kort stubin se stubin
hålla någon kort vara sträng mot någonföräldrarna hade all­tid hållit honom kort
i korta drag se drag
kort i rocken se rock
kort och gott kort­fattat ut­tryckti boken berättas kort och gott om var kända amerikaner ligger begravda
korta varor se vara
på kort sikt se sikt
vara en man kort se man
belagt sedan 1500 (brev från biskop Hemming Gadd till Svante Nilsson om försoning med biskoparna (Styffe)); fornsvenska kort; av lågtyska kort med samma betydelse; trol. ur lat. cur´tus 'kort; stympad'; jfr ur­sprung till kjortel, skjorta; idiomet hålla någon kort (i tygeln), urspr. om häst (1744); idiomet korta varor (1815) efter tyska kurze Waren; jfr ur­sprung till kortvaror
2 som har liten ut­sträckning i tiden om handling eller dylikt
en kort episod; ett kort sam­tal; en kort kaffepaus; ett kort skratt; med kort varsel; livet är kort; jag ska fatta mig kort (adverbial)
äv. om tids­period
en kort tid; en kort stund
äv. all­mänt förstärkande
en kort sekund; ett kort ögon­blick
äv. i adverbiell an­vändning
kort där­efter; kort före jul
äv. (om lån eller dylikt) kortfristig
korta lån; korta papper
göra pinan kort se pina
göra processen kort se process
ha kort om tid se tid
in­om kort snartan­sökningarna behandlas in­om kort; förlaget kommer in­om kort att ge ut en sång­bok
kort ränta se ränta
kort sagt kort­fattat ut­tryckthan rodnar, har tung­häfta och svårt att äta, kort sagt – han är kär
belagt sedan 1504 brev från riksföreståndaren Svante Nilsson till biskop Mattias i Strängnäs (Grönblad)
3 kylig och av­mätt
kort (mot någon)
hennes ton var kort; han svarade kort och av­visande (adverbial); "Tyvärr", sade hon kort (adverbial)
belagt sedan 1665
4 som har liten elasticitet och där­för lätt faller isär
kort ler­gods­massa; kort sås; kort deg
belagt sedan 1752
Trist varar länge
men underbart är kort –
all­deles för kort. Povel Ramel, Underbart är kort (i filmen Ratataa, 1956)
2kort kortet, plural kort, bestämd plural korten
kort·et
substantiv
[kort´]
1 ofta i sammansättn. (vanligen) styvt blad med viss koncentrerad information i ord el. siffror, ibland med kompletterande bild; vanligen i fyr­kantigt, mindre format och av papp el. plast; särsk. som bevis på identitet el. behörighet el. som medel för presentation eller dylikt
korthållare; elevkort; fiskekort; frikort; id-kort; körkort; månadskort; passerkort; registerkort; röstkort; seniorkort; visitkort
ett kort (över något)
hon blev av med alla sina kort när hon tappade plån­boken
spec. om så­dan an­ordning för ut­tag av pengar i automater el. för betalning
kortavgift; bankkort; kontokort; kreditkort
betala med kort; caféet tar kort, kontanter och swish
spec. äv. för över­föring (med post) av pengar och dylikt
spec. äv. för personliga med­delanden, vid hög­tidliga till­fällen och dylikt
gratulationskort; inbjudningskort; julkort; kalaskort; postkort; tackkort; vykort
skicka ett kort; ett dubbelt kort med kuvert
spec. äv. kretskort i t.ex. dator
grafikkort
ibland äv. om större pappersark, sär­skilt om (viss typ av) karta
ta fram kortet över Skagerrak
ett oskrivet kort en person som än­nu inte visat några sär­skilda (fram­stående) egenskaperden nya teater­chefen var något av ett oskrivet kort
få gult kort få en varninggenom att domaren visar ett gult kort, särsk. i fot­boll: hon fick gult kort för en ful tackling
få rött kort ○ äv. all­männare bli ut­visadgenom att domaren visar ett rött kort, särsk. i fot­boll: han sparkade en annan spelare i huvudet och fick rött kort direkt
belagt sedan 1585; av lågtyska kort med samma betydelse; bi­form till karta
2 litet, styvt fyr­kantigt blad med symboler och värden, av­sett för spel särsk. om kort som till­hör den vanliga leken med 4 sviter (färger) och 13 valörer
spela kort; blanda korten; dra ett kort
i vissa ut­tryck äv. med tanke på person
hon är ett säkert kort; han är ett svagt kort
blanda bort korten för någon med­vetet skapa oklarhet för någonmed regeringsombildningen har presidenten blandat bort korten för politiska bedömare
klädda kort knekt, dam el. kung
lagt kort ligger det som är gjort eller beslutat kan inte åter­kallasdet verkar vara viktigare för dem att lagt kort ligger än att resultatet blir bra
lägga korten på bordet av­slöja alltnär skriverierna tog fart skulle styrelsen lagt korten på bordet, men den ville inte låta andra få in­syn i dess arbete
sköta/spela sina kort väl handla taktisktom hon spelar sina kort väl kan hon säkerligen bli stats­råd i en fram­tida regering
spela med öppna kort inte hemlig­hålla någotinspektörerna spelar oftast med öppna kort och med­delar i för­väg att de kommer
sätta/satsa allt på ett kort riskera allt på en enda chanshan satte allt på ett kort och gjorde ett ryck i sista kurvan
två kort mörkt två kort osettvid kort­spel, bl.a. 21: spelet in­leds med att alla lägger pengar i potten och sedan delas två kort mörkt ut
belagt sedan 1536
3 fotografi
semesterkort
ett kort (av/på någon/något)
ett kort (av någon)
ett kort (av något)
ett kort (någon)
ett kort (något)
ett suddigt kort; ta ett kort; titta på kort
franska kort gammal­dags pornografiska bilderdet antika bordet har ett lönn­fack av­sett för franska kort
belagt sedan 1880