SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
AKTION akʃω-4n (actio´n Weste, akkschón Almqvist (1842), acktschón Dalin (1850)), r. (f. Rydqvist); best. -en, äfv. (hvard.) = (Kellgren 2: 170 (1790)); pl. -er (i bet. 6 numera †, 2 Saml. 13: 8 (1672) m. fl.).
Etymologi
[af t., fr., eng. action, af lat. actio; jfr Noreen Orddubbl. 9]
i de flesta bet. användt ss. vbalsbst. till AGERA. — jfr RE-, TRANS-AKTION.
1) i allm., om handling l. verksamhet. — jfr AGERA I 1.
a) (numera knappast br.) handling, gärning, företag, åtgärd, åtgörande. Rudbeckius Kon. reg. 15 (1614). Om jag mine actioner och mitt lefwerne med sanning beskrijfwer. Gustaf II Adolf 70 (c. 1620). Mine actioner på (dvs. med afs. på) tractaten. A. Oxenstierna Bref 4: 215 (1645). Een Enwåldz allom biudande och rådande Souverain Konung, den ingen på Jorden är för des (dvs. sina) Actioner responsabel. Beslut 20 Nov. 1693, mom. IV; jfr Approbation 10 Dec. 1680, s. 3. Nordberg 2: 608 (1740). jfr: Aktion .. Handling, förrättning. Sundén 1: 394 (1886).
b) (numera föga br.) verksamhet. Genom hjärtats action eller värckande, skickes blod .. till alla kropps delar. Westerdahl 84 (1764; 2 uppl. 1768: rörelse). — särsk. (mindre br.) filos. (yttring af) verksamhet. Höijer S. skr. 1: 65 (1796). Tänkandet är en .. vida mäktigare aktion, än hvarje annan själsverksamhet. Trana Psyk. 2: 71 (1847).
c) [bet. möjl. påverkad af 3 o. 4] (mindre br.) (verksamt) uppträdande l. ingripande. Revolutionär agitation i stället för den af ledarne följda parlamentariska aktionen är .. desses lösen. Fahlbeck Stånd 130 (1892; om oppositionen bland socialdemokraterna). Endast humanitetskänsla och rättvisa hade ledt Englands aktion med afseende på Armenien. SD (L) 1896, nr 360, s. 6. Man skulle öfverlemna åt England ensamt att utföra aktionen mot Porten. PT 1896, nr 223, s. 2.
2) (†) förhandling. The .. som inthet hadhe .. altidh bijwistat actionerne (på riddarhuset). RARP 7: 70 (1660).
3) [jfr t., fr. o. eng. action] (numera föga br. utom hist.) (vanl. mindre) drabbning l. träffning l. strid. Så frampt the (dvs. polackerna) nu hålla Stånd, torde thet wäl komma til action. N. Av. 19 Juni 1656. Dhe Svänska partierna (dvs. ströfkårerna) .. hafva hafft små actioner medh fienden. Carl XII Bref 95 (1709). Då han .. var i action med fienden. Stiernman Höfd.-m. 2: 291 (c. 1750). Carl den XI:tes Action vid Lund. PT 1758, nr 50, s. 4. Det kom .. mellan båda flottorna till aktion kl. 4 om eftermiddagen. Adlerbeth Ant. 1: 179 (c. 1792). Dalin (1850). Topelius Planet. 1: 181 (1886). [jfr eng. ready for action] (fullt br.) om fartyg o. d.: Klar till aktion. Däcket klart till aktion! Rydberg Frib. 667 (1857, 1866). Uggla Sjölex. 743 (1878). bildl.: Efter frukosten gör jag allt klart till aktion och sträfvar under en timmes tid ifrigt att skrifva. Nyblom M. Twain 2: 26 (1874). — jfr HUFVUD-, KRIGS-, SJÖ-AKTION; jfr äfv. AGERA I 2.
4) jur. rättegångshandling, i sht:
a) anklagande inför rätta, åtal, käromål. Lex. Linc. (1640, under impingo). Ther .. henda kunde, at wederparten icke tilstädes wore, skal ingen fördrista sigh at framträda, och någon Action begynna. Sthms stadsord. 1: 101 (1654). Nehrman Pr. cr. 43 (1759). Aktionen mot Vegesach. Trolle-Wachtmeister 1: 113 (1808). RF 1809, § 99. Han kommer, står under a(ktion). Meurman (1846). (De nummer) som .. ådragit tidningen aktion. Lagus Kellgren 238 (1884). — särsk. i uttr. fiskalisk aktion, åtal, som i hofrätt anställes af allmän åklagare mot ämbets- l. tjänsteman för fel l. försummelse i tjänsten. Schmedeman Just. 1344 (1693). Rättegångsordn. 14 Mars 1791, s. C 2 a. NF 4: 1366 (1881). Sv.-fin. lagt. (1883).
b) i uttr. upprop till aktion, upprop af parter i hofrätt för växlande af skrifter i vädjade saker. Konv.-lex. (1856). NF 16: 1447 (1892).
Jfr CIVIL-, RÄTTEGÅNGS-, ÄMBETS-AKTION; jfr äfv. AGERA I 3, AKTIONERA.
5) ridk.
a) (numera knappast br.) mindre takt, skolpromenad. Ehrengranat Ridsk. I. 1: 59 (1836).
b) [jfr eng. o. fr. action] sätt att röra sig, om en häst. För en hästvän är det en charm att se .. denna fullkomliga aktion i alla rörelsetakter. SD (L) 1895, nr 110, s. 5.
6) dramatisk l. mimisk framställning, särsk. om en skådespelares l. talares yttre föredrag l. sätt att i yttre afseende (medelst åtbörder, rörelser, minspel o. d.) utföra sin uppgift; spel. Hans aktion i denna pjes är ypperlig. 2 Saml. 13: 8 (1672). Kellgren 3: 273 (c. 1780). Sällan har (man, enl. Dumbom, vid spektaklerna) at klandra, / Förutom Piecen och Action. Dens. 2: 170 (1790). Går .. aktionen med kläm. Hagberg Shaksp. 6: 265 (1849). De Geer Minnen 1: 27 (1892). jfr: Finge han (dvs. teaterdirektören Möller) tillåtelse att der (dvs. på Bollhuset i Sthm) agera, skulle för visso en och hvar .. finna till fyllest nöje af hans actioner. Dahlgren Theatr. 27 (efter handl. af 1732). — jfr HUFVUD- (OCH STATS-)AKTION; jfr äfv. AGERA II 1.
Ssg: (3) AKTIONS-HÄST03~2. (numera knappast br.) artillerihäst, tillhörande det slag af anspann, som uteslutande var afsedt att å slagfältet framdraga kanonerna. Billmanson Vap. 293 (1882). F. A. Spak i Art. tidskr. 1887, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content