SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNOTERA an1ωte4ra, äfv. -e3ra2 (annote´ra Weste), v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING, ANNOTATION (se d. o.).
Etymologi
[jfr t. annotieren, fr. annoter, af lat. annotare, adnotare, anteckna; jfr NOTERA]
teckna till minnes l. anteckna (ngt); särsk. kam. om tjänstemans med påtecknande af (det af annan tjänsteman utfärdade) kvittot förenade antecknande på vederbörligt ställe af till vederbörande kassa inflytande medel. Annotera sig något till minnes. Besteller så, att the swar them giffz bliffua grannelige annoterade. G. I:s reg. 9: 118 (1534). J Rullerne granneligen .. annoterat. E. v. d. Linden i HSH 31: 456 (1662). För Öfver-Krigs-Commissarien Cederfelt annoterades, at han är förmögen. 2 RARP 3: 317 (1723). Upsägelsen skulle på Qvittence-sedeln annoteras. GT 1788, nr 26, s. 4. Kapellanen Idegran lade ett notabene till det myckna han redan förut hade annoterat mot Stjernkors. Topelius Vint. I. 2: 135 (1867, 1880). Kamreraren åligger: att .. annotera alla af kassören .. utfärdade qvittenser. FFS 1889, nr 12, s. 5. För dagen ha vi att bl. a. annotera ett förnyadt uttalande i frågan af Stockholmstidningen. SvD (L) 1899, nr 104, s. 1. — särsk.
a) (†) införa anteckningar i l. föra (en bok). Hafuer iag sielf hållet och annoterat een Jordebook. G. Gyllenstierna i HSH 31: 174 (1663).
b) (mindre br.) med personobj. Annoterade och förfalne till Böter. RARP 2: 183 (1635). Enär karlen vid General-Mönstring är annoterad til förbättring. 2 RARP 4: 528 (1727).
Spoiler title
Spoiler content