SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1898  
ANNOTATION an1ωtatʃω4n l. -aʃ- l. 0104 (annotatio´n Weste, ànnotatschón Almqvist, anotattschón Dalin), r. (f. Lindfors (1815), Dalin (1850); m. Weste (1807)); best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. o. fr. annotation, lat. annotatio]
eg. vbalsbst. till följ. Till landtränteriet inflytande medel kvitteras till annotation af landskamreraren. — konkretare: (skriftlig) anteckning l. anmärkning; numera nästan bl. om lösryckta l. provisoriska anteckningar samt kam. (jfr under ANNOTERA). Civ. instr. 1: 82 (1694). Annotation i Kyrko-Boken. PT 1758, nr 17, s. 4. Genealogiska annotationer. GT 1788, nr 137, s. 4. I annotationen just ligger controll på emottagaren. Rabenius Kam. § 468 (1832). Mina annotationer (i differentialkalkyl) .. gingo i lån bland bekanta och berömdes för reda och precision. Tegnér 6: 480 (1839). Göra en annotation. Dalin (1850). H. Lilljebjörn 1: 38 (1865). Lundell (1893). — bildl. Ser man sig tillbaka, så är ens minne .. fullt af annotationer. De Geer Hjertkl. 179 (1841). — jfr MARGINAL-, ÖGONBLICKS-ANNOTATION.
Ssgr: ANNOTATIONS-ALMANACK1003~ l. 0103~002 l. ~200 l. -ALMANACKA~0020 l. ~2010, anordnad för anteckningar under hvarje särsk. datum. Annotationsalmanach för skottåret 1876 (boktitel). En bekväm annotationsalmanack. AB 1890, nr 9, s. 3.
-BEVIS~02. kam. Öfver erlagde Kronoutskylder meddelar Uppbördsmannen quitto; men detta, för att i alla händelser vara kraftägande, måste förses med Häradsskrifvarens Annotationsbevis. Rabenius Kam. § 456 (1825, 1832).
-BLOCK~2. till ett helt förenade lätt afrifbara pappersblad, afsedda för anteckningar. Årskat. f. sv. bokh. 1893, s. 4. PT 1897, nr 298 A, s. 3.
-BOK~2. anteckningsbok, notisbok. DA 1793, nr 73, s. 3. Strindberg Tr. o. otr. 2: 91 (1890). särsk. (numera knappast br.) bok för anteckningar af mera officiell art, räkenskapsbok, protokollsbok o. d. 2 RARP I. 2: 179 (1720). Bokhållarens (i stadskontoret) annotations Bok. Civ. instr. 165 (1730). (Husbonden) upskickar Orlofs-Zedelen (till adresskontoret) .. och låter så väl sitt egit som Tienstehionets Namn uti Annotations-Boken eller Daglängden antekna. Förordn. 6 Juli 1732, s. 3. Kongl. Commerce Collegium .. Actuarie-Contoiret .. Vid Annotations Boken Hr. Johan Wikmarck. Sthms stads cal. 1771, s. 44.
-HÄFTE~20. På samma gång (uppsatserna rättas) gör (läraren) .. i egna annotationshäften anteckningar. Cederschiöld o. Olander Uppsatsskrifn. 1: 127 (1896).
-KLADD~2. af köpmän o. yrkesidkare begagnad anteckningsbok hvari för dagen förekommande ärenden upptecknas för att sedan införas i hufvudböckerna. Almqvist (1842). Schulthess (1885).
-LISTA~20. (numera föga br.) anteckningslista. Almqvist (1842). Dalin (1850). Schulthess (1885).
-LÄNGD~2. kam. Häradsskrifvaren (är) skyldig .. föra en Annotationslängd, hvari anteknas alla Fogdens utgifne quittencer. Rabenius Kam. § 456 (1825, 1832).
-RULLA~20. längd öfver kompani l. annan militär korporation, hvari alla förändringar inom personalen antecknas; kompanirulla. Tj.-regl. 1858, 1: 209. Kindblad (1867). jfr: För .. Hillingsta Rusthåld (har) blifvit uti annotationsrullan antecknadt, at det lutade til ödesmåhl. 2 RARP 5: 186 (1727).
Spoiler title
Spoiler content