SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1902  
ARTILLERIST ar1tileris4t l. artil1- (artilleri´st Weste; ártilleri´sst Almqvist), m.; best. -en; pl. -er.
Etymologi
[af t. artillerist; jfr eng. artillerist, fr. artilleur]
1) soldat som tjänar vid artilleri; jfr ARTILLERI-KARL samt BÖSSE-SKYTT. Beridna, oberidna artillerister. A. Ehrensvärd Præs. i VetA 1743, s. 6. Constapel med 4 Artillerister. Regl. f. åk. artill. 1808, s. 13. Artillerist kan befordras till 2:dre konstapel och vidare till 1:ste konstapel, sergeant och styckjunkare. Spak Handb. f. fältartill. 77 (1873). C. O. Nordensvan i KrigsVAH 1898, s. 571. jfr: Vid början af Republicanska tidehvarfvet kallades .. (de romerska) Artilleristerne, Tragulares. Lefrén Förel. 1: 81 (1818); jfr ARTILLERI 1 a. — i allmännare anv., om vid artilleriet anställd militär person, med inbegripande af befäl. A. Ehrensvärd Præs. i VetA 1743, s. 17. De unga artillerister, som. .. genomgått sina examina. KrigsVAT 1850, s. 290. Den svenska artillerikomitén består af 1 re(gemen)tsofficer såsom ordförande och 3 officerare af minst kaptens grad såsom ledamöter, alla artillerister. C. O. Nordensvan Handb. 1: 98 (1879, 1890). — jfr BEVÄRINGS-, FOT-, FÄLT-, FÄSTNINGS-, SJUKVÅRDS-, SJÖ-, STAM-, TYG-ARTILLERIST m. fl.
2) mil. person som egnat sig åt studiet af l. är särskildt förtrogen med artillerivapnet. N. Lindblom Præs. i VetA 1773, s. 3. Artilleristerne (förkasta) i allmänhet Kanoner af de mindre pundigtalen. Lefrén Förel. 1: 150 (1818). Alla lands artillerister äro numera ense om bakladdningspjesers öfverlägsenhet öfver framladdningspjeser. H. W. Westin i NF 19: 397 (1895).
Ssgr (i allm. till 1): ARTILLERIST-AFDELNING1003~ l. 0103~020. en af de specialgrenar i hvilka flottans matroser indelas, afsedd företrädesvis till kanonernas skötande; jfr ARTILLERI-AFDELNING 1. 2:a klassens sjömän af artilleristafdelningen .. fördelas till kommendörer och sekundkommendörer vid kanoner. Regl. f. fl. 3: 201 (1875).
-INSTRUKTION~002. Artill.-tidskr. 1872, s. 86.
-KÅR~2. (mindre br.) jfr ARTILLERI-KÅR. Lindfors (1815).
-OFFICER~002 l. -OFFICERARE~00200. (föga br.) = ARTILLERI-OFFICER. Konow (1887).
-UNDERVISNING~0020. Holmberg Artill. 4: 282 (1886).
Spoiler title
Spoiler content