SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BESIKTIGA besik4tiga, i Sveal. äfv. 0302 (besi´gtiga Weste; bes`ikktiga Almqvist), v. -ade. vbalsbst. -ANDE (se d. o.); -ARE; jfr BESIKTNING.
Ordformer
(-sicht- G. I:s reg. 14: 47 (1542), Lange Likpred. öfv. Norby 55 (1744) m. fl.)
Etymologi
[liksom d. besigtige efter mnt. o. t. besichtigen; se BE- o. SIKT, r. l. f., samt BESIKTA]
1) [jfr motsv. anv. i mnt., holl. o. t.] (numera knappast br.) bese (se d. o. 2), beskåda, betrakta, taga i betraktande l. ögnasikte; jfr BESIKTA 1. Atj (dvs. att I) samfeldt medt någre andre förståndige, haffue besichtigede legligheten ther Sunnan wijd Elffzborg Slott. G. I:s reg. 14: 47 (1542); jfr 2. Secreteraren .. (red) medh osz, att besicktiga Staden. Kiöping Resa 25 (1667). (Vi) gingo .. att besichtiga the gambla åminnelser (dvs. minnesmärken) som ther woro. Därs. 30. Böckerne får besigtigas i dag. SP 1778, s. 40 (i fråga om bokauktion). Thomander Pred. 1: 330 (1849). — (†) med afs. på länder. Kiöping Resa 75 (1667). (Han hade) lust .. til at igenom resande (dvs. gm att resa) besichtiga främmande Länder. Holm N. Sv. 62 (1702).
2) [jfr motsv. anv. i d., ä. holl. o. t.] (å ämbetets vägnar l. på grund af erhållet uppdrag o. d.) noggrant betrakta l. (med blicken) undersöka (ngt för att utröna i hvad skick det befinner sig); syna, mönstra, granska; jfr BESE 2 c, BESIKTA 2. Atth Rågongen besigtiges skulle widt gränssen (mot Ryssland). G. I:s reg. 18: 507 (1547). Allenast befallas them (dvs. fiskhandlarna) .., at the låta .. Packarne besichtiga theras Fisk. Sthms stadsord. 1: 76 (1638). At besichtiga den gamla skolan hvad på henne kunde vara förfallit. Sprinchorn Lunds lärov. hist. 24 (i handl. fr. 1708). D. 13 Januarii besigtigades och öpnades .. Anna Persdotters döda kropp. J. L. Lyman i Veckoskr. f. läk. 5: 174 (1784). Fartyget (skulle) besigtigas och mätas. Törngrenska målet 206 (1801). Då .. rekryt .. besigtigas och kasseras. Gynther Förf. 1: 342 (efter handl. fr. 1838). Besigtiga vägen. Widmark Helsingl. 1: 410 (1860). De hjelpbara fel, som å (artilleri-)pjes vid besigtning yppas, skola snarast möjligen afhjelpas, hvarefter pjesen med hänsyn till dem ånyo besigtigas. SFS 1889, Bih. nr 63, s. 18. Tidn. f. lev. 1903, nr 43, s. 2. — jfr EFTER-, IN-BESIKTIGA.
3) [jfr motsv. anv. i ä. holl.] (†) = BESIKTA 3. The, som besictige och berådslå kunne, hvar som belägligest våre till att göre befästningar. RA 1: 400 (1544).
Särskild förbindelse:
BESIKTIGA OM 0100 4. (föga br.) anställa förnyad besiktning af (ngt). Weste (1807).
Spoiler title
Spoiler content