SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
BESIKTNING besik4tniŋ, i Sveal. äfv. 032 (besi´gtning Weste; bes`ikktning Almqvist), r. l. f.; best. -en; pl. -ar.
Etymologi
[af BESIKTA; jfr ä. d. besigtning o. besigting, äfvensom ä. holl. bezichting. Ordet torde numera i allm. uppfattas ss. en bildning till BESIKTIGA]
vbalsbst. till BESIKTA o. BESIKTIGA. — särsk. till BESIKTA 2, BESIKTIGA 2: undersökning, granskning; mönstring; syn, syneförrättning. Anställa l. företaga l. förrätta l. verkställa besiktning af l. å, äfv. på ngn l. ngt. Liket kommer att underkastas medikolegal besiktning. Rudbeck Bref 1: 62 (1670). (Vid öfverlåtelse af boställe skall man) låta sådana Besichtning eller Syyn med Ägorne granneliga opskrifwa huru hon giord är. Schmedeman Just. 738 (1681). (Boställshafvare) må .. hos Öfversten begära Oeconomisk besiktning. Publ. handl. 5: 3337 (1752). Hålla .. besigtning på. Holmberg (1795, under visiter). Yttre undersökning .. kallas den, som med handen anställes på ytan af kroppen ... Dervid kunna äfven ögonen stundom tagas till hjelp: och undersökningen sålunda förenas med besigtning. Cederschiöld Qv. slägtlif 1: 112 (1836). Vid besigtning (af gjutjärnskanoner) undersökes noga: 1. styckets figur; 2. metallens beskaffenhet. Hazelius Artill. 65 (1865). Palmberg Hels. 804 (i handl. fr. 1875; se under BESIKTNINGS-KVINNA). Besigtningarna å publika hemman bära namn af ekonomiska besigtningar och förrättas af vederbörande tjenstemän, i allmänhet kronofogden, biträdd af nämndemän. NF 2: 1403 (1878). Vid hvarje läsetermins början och mot dess slut bör läkaren å läroverkets samtlige lärjungar anställa besigtning. SFS 1878, nr 53, s. 42. Obduktion består af a) yttre besigtning af liket; b) liköppning och inre besigtning. Därs. 1886, nr 4, s. 3. Besigtning å .. soldattorp skall af kompanichefen verkställas. Tj.-regl. 1889, s. 395. SFS 1889, Bih. nr 63, s. 18 (se under BESIKTIGA 2). jfr AM-, BARNMORSKE-, BEVÄRINGS-, EFTER-, FLOTT-, GENERAL-, GRÄSBETES-, HUS-, HÄST-, KÖTT-, LIK-, LÄKAR-, REKRYT-, REKRYTERINGS-, SIDEN-, SJUK-, SKEPPS-, SLUT-, SUNDHETS-, TORP-, TRIKIN-, VAPEN-, VETERINÄR-, ÖFVER-BESIKTNING m. fl. — särsk.
a) [jfr (taga i) BETRAKTANDE, SKÄRSKÅDANDE] (numera föga br.) i uttr. taga i besiktning, besiktiga. (Landshöfdingen hade) tagit husrummen i besicktning. 2 RARP 3: 47 (1723).
b) [jfr UPPSIKT (öfver)] (†) med prep. öfver. Besicktningen öfver den skedde Reparation. Publ. handl. 5: 2931 (1750).
c) (knappast br.) konkret: besiktningsprotokoll. Almqvist (1842). Dalin (1850).
Ssgr: BESIKTNINGS-AFGIFT030~20 l. ~02. Publ. handl. 6: 4139 (1756; om rust- l. rotehållares afgift till fältskär för soldats besiktning). PT 1904, nr 14 A, s. 1 (i fråga om veterinärbesiktning i försäkringsändamål).
-ARFVODE ~020. Dalin (1850, under besigtning).
-ATTEST ~02. jfr -BEVIS, -INTYG. Publ. handl. 6: 3967 (1756; i fråga om leverans till regemente). Besigtningsattesten skola Besigtningsmännen meddela. Gynther Förf. 2: 136 (efter handl. fr. 1834; i fråga om leverans till flottan). Dalin (1850, under besigtning). Lundell (1893).
-BEVIS~02. jfr -ATTEST. Besigtningsbevis lemnas ej förr, än maskinen efter en sådan besigtning varit profvad under fullt tryck. Frykholm Ångm. 297 (1881, 1890). Sundhets- eller besigtningsbevis. FFS 1894, nr 27, s. 7. PT 1904, nr 14 A, s. 1 (i fråga om veterinärbesiktning i försäkringsändamål).
-BOK~2. särsk.: bok i hvilken besiktningsskyldiga kvinnor inskrifvas; jfr -BYRÅ b o. ex. från Palmberg under -SKYLDIG. Palmberg Hels. 804 (i handl. fr. 1875).
-BYRÅ~20 l. ~02. särsk.
a) köttbesiktningsbyrå, trikinbyrå. Palmberg Hels. 406 (1889). Salt Fläsk .. Stämpladt vid någon af Stockholms Stads besigtningsbyråar. Tidn. f. lev. 1902, nr 40, s. 2.
b) byrå för besiktning af prostituerade kvinnor. Palmberg Hels. 802 (i handl. fr. 1875). Stockholms besigtningsbyrå. Hygiea 1881, Förh. s. 40. PT 1903, nr 300 A, s. 3.
-CHEF~2. (förr) mil. chef för besiktningsförrättning (jfr -FÖRRÄTTNING 2). Besigtningschefen (utser) en Officer att föra anteckningar och författa instrumentet. Gynther Förf. 2: 128 (1852; i fråga om generalhusbesiktning vid flottans stationer).
-DAG~2. Förordn. ang. besigtn. 20 dec. 1825, § 19. Palmberg Hels. 886 (1889).
-DOKUMENT ~102. jfr -HANDLING. Besigtnings-dokumenterna öfver kasserad proviant. Regl. f. fl. 1834, 2: 27. Därs. 1875, 3: 231.
-FÖRRÄTTARE~0200. jfr -MAN. Tekn. tidskr. 1895, A. A. s. 152.
-FÖRRÄTTNING~020.
1) abstr.: besiktning. Hygiea 1849, s. 561. SFS 1855, nr 96, s. 21. Efter besigtningsförrättnings slut. Därs. 1893, nr 96, s. 34.
2) kommitté bestående af vederbörande besiktningsmän; jfr -NÄMND. Förordn. ang. besigtn. 20 dec. 1825, § 9 (i fråga om leveranser till flottan). Vid hvardera af gevärsfaktorierne finnes en ständig besigtnings-förrättning, af en officer och en besigtningsrustmästare. Wijkander Militärförvaltn. 182 (1861). SD(L) 1901, nr 259, s. 3.
-GILL~2. Hallman Förf. 36 (efter handl. fr. 1866; i fråga om leverans af kött o. d.). Artiklarne skola vara af fullgod och besigtningsgill beskaffenhet. Tidn. f. lev. 1892, nr 41, s. 1. Därs. 1903, nr 27, s. 1 (se under -REGLEMENTE).
-HANDLING~20. jfr -DOKUMENT, -INSTRUMENT, -LISTA, -PROTOKOLL, -RAPPORT, -RULLA. Formulär till besigtningshandlingar angående artilleripjeser. Gynther Förf. 2: 260 (i handl. fr. 1847).
-HUS~2. särsk.: hus för inrymmande af varor som skola besiktigas; jfr -LOKAL. Stockholm 2: 70 (1897; om byggnad för arméns räkning).
-INSTRUMENT~102. = -PROTOKOLL; jfr -HANDLING. Publ. handl. 2: 1002 (1733; i fråga om syn å hemman). Tj.-regl. 1819, 3: 46 (i fråga om syn å boställe). Besigtningsinstrumentet skall för hvarje fartyg innehålla berättelse huru detsamma blifvit vårdadt .. samt för ångfartyg tillika uppgift om maskinens och pannornas tillstånd. Regl. f. fl. 1875, 2: 120. Tidn. f. lev. 1903, nr 5, s. 2 (i fråga om reparationer å byggnader).
-JOURNAL~02. Hallman Förf. 37 (efter handl. fr. 1850; i fråga om leverans af gevär). Bleksots-statistik .. sammandragen ur den vid Seminarium förda ”Besigtnings-journalen”. Huss Kongl. sem. 9 (1866). Palmberg Hels. 886 (1889; i fråga om prostitutionen).
-KONTOR~02. jfr AM-BESIKTNINGS-KONTOR.
-KOST~2. (förr) understöd i form af proviant som en indelt soldat vid mönstringar, möten osv. erhöll af rote(hållare)n enl. bestämmelser som gällde från slutet af 1600-talet till 1776; jfr MÖTES-KOST. Besigtningskost borde erläggas med 5 Lisp. torrt bröd (osv.) .. årligen. Bonsdorff Kam. 706 (efter handl. fr. 1697). Förordn. 2 okt. 1721, § 1. Ad. prot. 1786, s. 217. —
-KVINNA~20. (prostituerad) kvinna som är besiktningsskyldig. Besigtningsqvinna kan befrias från besigtning om hon anmäler sig vilja återgå till ett anständigt lefnadssätt. Palmberg Hels. 804 (i handl. fr. 1875).
-LISTA~20. jfr -RULLA samt -HANDLING. Gynther Förf. 2: 259 (i handl. fr. 1847; i fråga om leverans af projektiler). Besigtningslista föres .. af kontrollofficern. SFS 1889, Bih. nr 63, s. 13 (i fråga om artilleripjäser).
-LÅDA~20. låda innehållande de apparater m. m. som behöfvas vid besiktning; särsk. i fråga om besiktning af värnpliktiga. (Till inskrifningsnämndens sammanträde) medföres .. af läkaren besigtningslåda. SFS 1894, nr 64, s. 9. SD(L) 1903, nr 331, s. 6.
-LÄKARE~200. läkare som förrättar läkarbesiktning(ar). Hygiea 1849, s. 561 (i fråga om besiktning af värnpliktiga). Alm. 1874, s. 36 (i fråga om besiktning för lifförsäkring). Palmberg Hels. 886 (1889; i fråga om prostitutionen). Besigtning af värnepligtige skall verkställas af besigtningsläkaren. FFS 1894, nr 15, s. 4.
-MAN~2. Hall-ordn. 1722, s. B 3. Besigtningsman kom och besigtigade och mätte Fartyget. Törngrenska målet 206 (1801). Innan lastemottagaren mottager godset ege han .. låta godset besigtigas af besigtningsmän. SFS 1891, nr 35, s. 48.
-MÖNSTERHERRE~1020. (förr) mil. jfr -MÖNSTRING. Tj.-regl. 1819, 1: 239. Därs. 1858, 1: 275.
-MÖNSTRING~20. (förr) mil. mönstring (af regemente) för utrönande af manskapets fulltalighet, utrustningens fullständighet o. fullgodhet osv. Publ. handl. 1: 701 (1727). Tj.-regl. 1819, 1: 239. Vid Besigtnings-mönstring .. skall det regemente, som mönstras, vara mangrannt under gevär. Därs. 1858, 1: 274. Kassations- och besigtningsmönstring med manskapet. Regl. f. fl. 1875, 1: 34.
-MÖTE~20. särsk.: möte för besiktning af hästar.
a) i fråga om hästar tillhörande det indelta kavalleriet; jfr HÄST-, ÅDER-, ÅDERLÅTNINGS-MÖTE. Besigtnings- eller Åderlåtnings-möten hållas tvänne gångor om året, Våren och Hösten. Tj.-regl. 1819, 3: 25. Därs. 1885, 3: 137.
b) i fråga om afvelsdjur. Inom hvarje underdistrikt, som lemnar bidrag till prisbelöningar (af hästar), hållas årliga besigtningsmöten på de ställen, hvilka Stuteriöfverstyrelsen .. bestämmer. SFS 1890, nr 6, s. 2.
-NUMMER~20. jfr -STÄMPEL. Instämpladt besiktningsnummer. SFS 1889, Bih. nr 63, s. 13 (i fråga om artilleripjäser).
-NÄMND~2. jfr -FÖRRÄTTNING 2. Vid besigtning skall .. föras protokoll, .. när inom besigtningsnämnd yppas olika meningar. SFS 1893, nr 96, s. 33 (i fråga om leveranser till staten o. d.).
-OFFICER~102 l. -OFFICERARE~10200. Gynther Förf. 2: 139 (1852). Erforderligt antal besigtningsofficerare .. beordrar han (dvs. chefen för artilleriet) ur artilleriregementena för att å ort och ställe öfvervaka tillverkningen och verkställa föreskrifna prof med materiel och krut m. m., som levereras till kronan. Tj.-regl. 1889, s. 192. SD(L) 1902, nr 513, s. 1.
-OFFICERS-ELEV—101~02. Till genomgående vid Karl Gustafs stads gevärsfaktori af lärokurs i handgevärs tillverkning och besigtning (såsom besigtningsofficerselev). Tj.-regl. 1889, s. 286.
-OMKOSTNAD(ER)~020. jfr -KOSTNAD. Publ. handl. 3: 1861 (1742).
-ORT~2. ort där besiktning förrättas. Stiernman Com. 4: 1201 (1688). FFS 1893, nr 21, s. 2.
-PROTOKOLL~102. jfr -INSTRUMENT samt -HANDLING. Almqvist (1842, under besigtning). Dalin (1850, under besigtning). SFS 1893, nr 40, s. 6 (i fråga om fabriksbyggnad). Jag uppmanade dessa att låta besiktiga sina ångpannor och insända besiktningsprotokollet till yrkesinspektionen. Tekn. tidskr. 1896, A. A. s. 195.
-RAPPORT~02. jfr -HANDLING. Gynther Förf. 2: 139 (efter handl. fr. 1835; i fråga om leveranser till armén l. flottan). Dalin (1850, under besigtning). (Till inskrifningsnämndens sammanträde medföras) af läkaren: blanketter till besigtningsrapport. SFS 1894, nr 64, s. 9.
-REGLEMENTE~1020. Gynther Förf. 2: 129 (efter handl. fr. 1848; i fråga om leveranser till armén l. flottan). Regl. f. fl. 1875, 2: 122 (i fråga om leveranser). Veden skall vara af besigtningsgild beskaffenhet enligt gällande besigtningsreglemente. Tidn. f. lev. 1903, nr 27, s. 1 (i fråga om vedleverans).
-RESA~20. resa företagen för verkställande af besiktning(ar). Förer kompanichefen vid tiden för besigtningsresorna (till soldattorpen) icke befälet öfver kompaniet .., skall regementschefen .. beordra .. annan officer .. att förrätta besigtningen. Tj.-regl. 1889, s. 396. särsk.
a) (†): visitationsresa. Fryxell Ber. 3: 60 (1828).
b) i fråga om fartyg: proftur. Prof- och besigtningsresor (med minbåten Agda) äro afslutade. SFS 1893, Bih. nr 7, s. 15.
-RULLA~20. jfr -LISTA samt -HANDLING. SFS 1874, nr 13, s. 5 (i fråga om hästbesiktning). Öfver alla besigtningar, som vid uppbådstillfälle verkställas, skall förrättningsläkaren föra besigtningsrulla. FFS 1894, nr 15, s. 4.
-RUSTMÄSTARE~0200. mil. vid tygstaten anställd civilmilitär tjänsteman (af fanjunkares rang). Sthms stads cal. 1771, s. 31. Besigtningsrustmästare, hvars tjenstgöring bestämmes af tygmästaren, biträder förrådsofficern vid besigtningar och har i öfrigt inom gevärsverkstad och förråd samma tjenstgöringsskyldighet, som .. finnes för förrådsunderofficer föreskrifven. SFS 1890, Bih. nr 18, s. 20. Besigtningsrustmästare vid artilleriets fabriker. Statsutsk. utl. 1902, nr 5, s. 29.
-RUSTMÄSTAR-—010~ l. -RUSTMÄSTARE-ELEV —0100~02. PT 1902, nr 279, s. 4.
-RÄTT~2, sbst. Almqvist (1842). Besigtningsrätt .. Rättighet att vid vissa inträffade händelser eller på viss tid besigtiga eller få något besigtigadt. Dalin (1850). Lundell (1893).
-SKYLDIG~20. som (enligt lag) bör underkastas besiktning; skyldig att underkasta sig besiktning. Besigtningsskyldig qvinna inskrifves uti en för sådant ändamål upprättad bok, hvaruti antecknas qvinnans för- och tillnamn (m. m.) .. samt de orsaker, som förmått henne att öfverlemna sig åt prostitutionen. Palmberg Hels. 803 (i handl. fr. 1875).
-SKYLDIGHET~200 l. ~102. jfr -TVÅNG. Palmberg Hels. 803 (i handl. fr. 1875; i fråga om prostitutionen i Sthm). Samma besigtningsskyldighet som köttet äro (i Paris) äfven räntan af djur och produkterna deraf underkastade. Därs. 493 (1889).
-STÄMPEL~20. jfr -NUMMER. Hvarefter genast besigtningsstämpel å hvad godkändt blifvit åsättes, då varans beskaffenhet sådant medgifver. Förordn. ang. besigtn. 20 dec. 1825, § 11. —
-TID~2. Före den kontraktsenliga besigtningstiden. Gynther Förf. 2: 202 (i handl. fr. 1847; i fråga om artilleripjäser).
-TVÅNG~2. jfr -SKYLDIGHET. Palmberg Hels. 255 (1889; i fråga om prostitutionen). Offentliga slagthus med besigtningstvång. Tekn. tidskr. 1897, A. A. s. 242.
-VERK~2. (förr) adm. benämning på viss afdelning af en hallrätt. Sthms stads cal. 1782, s. 68.
-VETERINÄR~1002. veterinär som förrättar veterinärbesiktning(ar). SFS 1892, Bih. nr 27, s. 1. PT 1904, nr 14 A, s. 1.
Spoiler title
Spoiler content