SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1909  
BIDDARE, m.; best. -en; pl. =.
Ordformer
(biddare G. I:s reg. 2: 193 (1525), Sv. synodalakter 149 (1678), Spegel Gl. (1712; under bedjare) m. fl. bedhare Thyselius Handl. lärov. 261 (1609). beddare P. Erici Musæus 1: 186 b (1582), Lex. Linc. (1640; under petitor))
Etymologi
[fsv. biddare, af mnt. bidder, sbst. till bidden, bedja (se d. o.); jfr holl. bidder, ä. t. bitter, nht. -bitter, eng. bidder]
(†)
1) [jfr motsv. anv. i mnt., holl. o. ä. t.] motsv. BEDJA I 1 o. 4: person som ber om ngt. Christus sielffuer prijsar en framfoos och blygdalöös biddare, Luc. xj. L. Petri Om nattv. F 5 a (1558). En högferdigh och skamlöös beddare. P. Erici Musæus 1: 186 b (1582). Lex. Linc. (1640; under petitor, rogator). — särsk. [jfr motsv. anv. i fsv. o. mnl. samt bet. tiggare i fsv., ä. holl., mht. o. meng.] person som går omkring o. samlar allmosor åt sjukhus, välgörenhetsinrättning o. d.; allmosesamlare; jfr BEDJARE 3 o. anm. 2:o under BETTLARE sp. 2111. The fatighe krancke menniskior som liggia j helgonhusit wthij Sudherköpingh maagha och schula för theres stora armodth och fatigdom schuldt haffua theres biddare in paa ölandt som ther tiil theres behoff tiggia och samansancka schal gudz almosze. G. I:s reg. 2: 193 (1525). Bedhare som komma på the fattigas wägnar, och icke hafwa Capitels eller Kyrkioherdens breff aff the Städer och medh theras och sijna Syslomäns Signeter bekräfftade, skall intet lysas före. Thyselius Handl. lärov. 261 (1609). (Ärkebiskopen förmanade prästerna) At medh tijonden och biddarehielpen måtte richtigt handteres och umgås, nembligen at sexmännerna gå medh biddaren i hwar sin rote, at det kan något stijga dem fattigom i hospitalet til hielp och uppehälle. Sv. synodalakter 108 (1660). Spegel Gl. (1712; under bedjare).
2) [jfr motsv. anv. i mht.] friare; jfr BEDLARE. (Han) sadhe till sin dotter .. bekymbra tigh inthz om honom, tu west, att tu haf(ve)r hafft tillförrene 10 st: biddare och thenne är then 11:te, får tu icke honom, så är thz lijka gott, tu får wäl Een annor så godh. Växiö domk. akt. 1681, nr 216.
Ssgr (till 1 slutet, †): BIDDARE-BOK. antecknings- o. redovisningsbok för allmosesamlare. Doberus .., som .. läth upretta mz sin egen bekostnad, en Biddarebok, och hölth sin egen Tienare, till att reesa omkring, och besökia heederligit och förnemligit fålck om hielp och vndsettningh till kyrkians reparation och restauration. Växiö domk. akt. 1659, nr 323.
-HJÄLP. gm allmosesamlare åvägabragt hjälp l. insamlade allmosor. Sv. synodalakter 108 (1660; se under BIDDARE 1 slutet). (På stiftssynoden 1678) Anhöllt œconomus pauperum herr Lars Cabbæus, det præpositi wille sammanhämpta biddarehielpen och öfwerskicka, emedan biddaren för mycket reesande krigszfolck skull icke tor så reesa. Därs. 149 (1678).
Spoiler title
Spoiler content