SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1904  
CENTESIMAL sän1tesima4l l. sänte1- l. sente1-, adj.
Etymologi
[jfr t. o. eng. centesimal, fr. centésimal, bildadt med anslutning till DECIMAL af lat. centesimus, den hundrade, af centum (se CENT, sbst.1)]
(knappast br. utom i ssgr) som har afseende på l. står i samband med osv. en uppdelning i hundradedelar. NF (1878).
Ssgr: CENTESIMAL-AFDELNING1003~ l. 0103~020. jfr följ. Berzelius Själfbiogr. ant. 135 (c. 1845).
-DELNING~20. jfr -INDELNING. Jag hade .. i Frankrike erfarit den otroliga lättnad i allt slags räkenskapsföring öfver varor och penningar, som där blifvit vunnen genom centesimaldelningen. Berzelius Själfbiogr. ant. 129 (c. 1845).
-FÖRDELNING~020. jfr föreg. Berzelius Själfbiogr. ant. 129 (c. 1845).
-GRAD~2, å (mät)instrument o. d. Fock Fys. 417 (1854, 1861).
-INDELNING~020. mat. indelning med hundra till grundtal. Phragmén Plan trigon. 42 (1868).
-SKALA~20. hundragradig skala (å mätinstrument o. d.). Fock Fys. 417 (1854, 1861). NF (1878).
-SYSTEM~02. —
-TERMOMETER~0020. (af svensken A. Celsius konstruerad) termometer med afståndet mellan skalans fundamentalpunkter (vattnets fryspunkt o. kokpunkt) uppdeladt i 100 grader. Almström Handelsvar. 565 (1845). NF (1878).
-VÅG~2, pl. -ar. (för vägning af tyngre föremål afsedd) våg å hvilken de använda vikterna endast äro en hundradedel så tunga som den last de uppväga. Centesimalvågar skola hafva eggar .. af stål. SFS 1878, nr 49, s. 12. Centesimal- eller annan multiplikationsvåg. Därs. 1893, nr 32, s. 4. Anm. Stundom förekommer en på inverkan af DECIMAL-VÅG beroende förkortad form centimal-våg, t. ex. Alnarps inv. 2 (1892), Tidn. f. lev. 1903, nr 5, s. 3.
Spoiler title
Spoiler content