SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1904  
CENTONAL sän1tωna4l l. -to- l. -tå-, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
Etymologi
[väl uppkommet gm förvanskning af (sen)-lat. centenionalis, utgörande l. innehållande osv. en hundradedel, till lat. centenus (se CENTEN)]
eg.: hundradedel (af ngt).
1) (i Sv. förr) med en procent af ämbets- o. tjänstemäns löner l. arfvoden o. d. utgående afgift till Vadstena krigsmanshuskassa o. amiralitetskassan i Karlskrona (afskaffad 1841) l. (i Finl.) till allmänna militiekassan, före 1889 till krigsmanshuskassan; jfr HUNDRADEPENNING. Centonalen af alle Regementz- och Compagnie- Öfwer- och Under-Officerares Månadtlige Tractamente (skall) .. afdragas och Krijgzmans-Huset til nytta komma. Ordn. ang. Vadstena krigsmanshus 1689, s. B 3 b. För Rese Stipendier, som af Oss och Cronan beviljas, betalas ingen afgift utom Centonalen. Förordn. 29 juni 1762, s. 4. Regl. f. fl. 1834, 2: 14. Ständerna vid 1834—35 årens riksdag beslöto .. att öfverflytta centonalen på allmänna bevillningen. Konv.-lex. (1845). Centonal skall af en hvar, som innehar embete eller tjenst med aflöning från statsmedel .., utgöras med en procent af den å stat upptagna lönen. FFS 1889, nr 2, s. 2.
2) i utvidgad anv.
a) (förr) vid Falu kopparverk, om viss till aflöning af bergslagets tjänstemän anslagen del (2—4 procent, tidigast 1 proc.?) af den brutna malmen, senare vanl. med inräknande af från 1711 ytterligare anslagna 4 proc. till lön åt ”vaktarna” (uppsyningsmännen). Berch Malm. fördeln. 13 (1783; efter handl. fr. 1711). En malm-hop under namn af Centonal, som togs till en eller två af hundrade, var egenteligen anslagen och försåldes till Betjeningens aflöning, sedan de gamla aflöningarne i malm in natura .. genom Grufve Artiklarne (af år 1649) blefvo indragne. A. Pihl i Bergslag. 88 (1808).
b) (i Finl., förr) om viss staden Borgå tillkommande procent af värdet af utgående o. inkommande varor. I stället för Tolag äger Staden (Borgå) rättighet, att, under benämning af Centonal, uppbära, för alla utgående varor 1/4 procent, och för inkommande 1/2 procent af värdet. Bonsdorff Kam. 660 (1833).
Ssgr: CENTONAL-AFGIFT103~02 l. ~20. särsk. till 1. Kungör. 1 Nov. 1834, s. 1. Statsutsk. utl. 1844, nr 42, s. 4.
(1) -BEVILLNING~020. om centonalen ss. särskild bevillning. Stats- o. bev.-utsk. bet. 1841, nr 153. Statsutsk. utl. 1844, nr 42, s. 4.
(2 a) -HOP~2. (förr) en af de ”hopar” l. partier i hvilka malmen vid Falu grufva delades till hvarje ”lottning”; jfr -MALMHOP. Kongl. Maj:ts Afradshopar jemte Centonal och Vaktarehopen. Bergslag. 12 (1720). (8 tunnor af 100 tunnor malm slogos samman) uti en hop, som delades till hälften mellan Bergslagets Cassa för Staten, och Vaktaren, och kallades Centonalhop. Berch Malm. fördeln. 12 (1783). Centonalhopen, som är 1/13 af hvarje lottning, (försäljes numera) på auction, och inkomsten däraf tilhörer grufvecassan. Rinman 1: 379 (1788).
(2 a) -MALM~2. (förr) Bergv. 1: 499 (1696). Berch Malm. fördeln. 12 (1783). Rinman (1788).
(2 a) -MALMHOP~02 l. ~20. (förr) = -HOP. Bergv. 4: 35 (1794).
-MEDEL~20, pl. särsk. till 1. Statsutsk. bet. 1834, nr 78, s. 4.
Spoiler title
Spoiler content