SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANKA daŋ3ka2 (da`nka Weste), v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE.
Ordformer
(dånka Spegel Gl. (1712; jämte danka), dånkande (vbalsbst.) Verelius Ind. 74 (1681))
Etymologi
[jfr sv. dial. danka, dånka (Rietz), d. dial. danke (Jutland; Feilberg), nor. danka (Aasen o. Ross), alla med bet.: gå o. drifva, slå dank. Verbet innehåller en variant till den stam som ingår i (DINGLA), DANGLA o. DÄNGA (med afs. på dylik växling af stamslutskons. jfr BANGA : BANKA, SLÄNGA : SLANK m. fl.). Dess urspr. bet. är utan tvifvel: dingla, hänga o. slänga, hvarur utvecklat sig bet.: gå o. slänga (med armar o. ben), gå ostadigt, lunka, gå o. drifva, drifva (sysslolös) omkring, slå dank. Med afs. på denna bet.-utveckling jfr DALLA, v., DANGLA (se d. o. 1 slutet) o. slå dank (se DANK, sbst.2). Jfr E. Olson i Spr. o. stil 1907, s. 66 ff. samt Tamm (under dank 1). — jfr DANK, sbst.1 o. sbst.3]
(hvard. med bygdemålsfärgad anstrykning, numera föga br.) gå ostadigt, gå o. slänga; lunka, larfva, traska (jfr DACKA, v.); (gå o.) vanka; gå o. drifva, drifva (sysslolös) omkring, slå dank. Heela Morgonstunden godh, / Tå jagh hälst wil wara i roo, / .. Måste jagh först til Juristen gåå, / Och sedan tå dancka ther ifrå, / Strax bort til Fäcktemästaren, / Der ifrå til Dansemästaren. Brasck Förl. son. F 2 b (1645). Hon (dvs. käringen) kommer nu här danckandes och krypandes, Tryy Been haar hon, kryckian är thet bästa seer iag. Chronander Bel. J 6 b (1649). Planeter, / Hwars Nampn uppå wårt Språck så myckit är och heeter / Som een ther hjt och djt ostadigt gåår och danckar. Spegel Guds verk 62 (1685). Mä Massäcken på Ryggen ska Bonden dancka, / Kiöra däras (dvs. herremännens) Åker, slå deras Äng. Tidfördrijf A 3 a (c. 1695). I lättia gå och danka. Kolmodin Qv.-sp. 1: 106 (1732). Gå och danka. Sahlstedt (1773). Danka .. müssig gehen, herumtreiben, das Pflaster treten. Möller (1790). Weste (1807; med beteckningen pop(ulärt), dvs. brukligt ibland det lägre folket). Gå och danka. Dalin (1850; betecknadt ss. pop(ulärt), dvs. brukligt ibland det lägre folket o. fam(iljärt) samt mindre brukligt). Lundell (1893; betecknadt ss. tillhörande bygdemålen).
Särskilda förbindelser:
DANKA AF OCH AN 10 4 0 4. Sahlstedt (1773).
DANKA FRAM. (†) Hwarföre komma j så dankandes fram? Brasck Förl. son. H 1 b (1645).
DANKA KRING, se DANKA OMKRING.
DANKA MED. (†) ”lunka” med; följa med. Så danckar jagh medh, Gudh gee til lycka. Brasck Ap. g. K 1 a (1648). — bildl. Grammatica .. måste ock fuller danka med tillika med Språken, at vara ibland the första förelöpare i uppfostringen. Eklund Upfostr. 270 (1746).
DANKA OMKRING 10 04 l. KRING4. vanka omkring, drifva omkring. (Jag) måste dancka kring i villan ödemarck. Kolmodin Qv.-sp. 1: 58 (1732). Nordforss (1805).
Spoiler title
Spoiler content