SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1907  
DANKA, v.2 -ade. bl. i förb. DANKA AF.
Etymologi
[efter t. abdanken i sådana former af detta verb, där partikeln är skiljd från verbet; jfr AFDANKA]
(†) Lind (1749). Sahlstedt (1773). Möller (1790).
1) = AFDANKA 1.
a) = AFDANKA 1 a. Wedh sluthet på Herredagen dankade H:r Knutt Posse af sin Directors tienst wedh Ridderehuset. RARP 4: 454 (1650).
b) = AFDANKA 1 b. Någre (af rådmännen i Göteborg) hafve danckadt af. RP 2: 181 (1632). RARP 4: 198 (1649). Effter chorum war regementet tillsammans, då Majorerna Apellgreen och Stiernhöök danckade af wijdh regementet. C. M. Posse (1709) i Karol. krig. dagb. 1: 341. (De litauiske deputerade yrkade,) at Generalen Flemming, som Konungen giordt til Stor-Stallmästare i Litthauen skulle, såsom en främmande, dancka af igen. Nordberg K. XII 1: 156 (1740).
c) jfr AFDANKA 1 c. Effter iagh war i 4 åhr Capitein vnder samma Regemente och då dancka dher ifrån aff. Växiö domk. akt. 1671, nr 298 (i handl. fr. 1670).
2) = AFDANKA 4. At dancka them (dvs. de tyska ryttarna) aff vthan penninger och betallning, skall .. förorsaka myterij. Gustaf II Adolf 539 (1629). Så merker jag och at Keijsaren Intz (dvs. intet) dankar aff, men stärker sin Armee. A. Oxenstierna Bref 4: 542 (1649); jfr a. Sedan Freden slötz .. och folkett dankades af. RARP V. 2: 208 (1655). Nordberg K. XII 2: 287 (1740). — särsk.
a) abs. Nu är jag konung sjelf, nu gjör jag hvad jag vill, / Nu kan jag danka af, nu kan jag sätta till. J. G. Hallman Vitt. 137 (c. 1756).
b) oeg. o. bildl. Man blir (hos sin älskade) dankad af för en, som nylig kom. Werwing Vitt. 319 (c. 1700). Jag danckar all min klagan af, / Och sankar ey fler stenar til min graf. Brenner Dikt. 2: 132 (c. 1700).
Spoiler title
Spoiler content