SAOB
Svenska Akademiens ordbok
tryckår: 1908  
DEJGA, v.
Etymologi
[ordets tillvaro har icke kunnat styrkas från annan källa än från Rudbeck (se nedan). Sammanhang med ä. t. deihen, förkofras, frodas, trifvas osv. (hvarom se under DEJLIG) ligger nära till hands att antaga (jfr särsk. Das kind deyet wohl, barnet fostras väl. Lind (1738; under deien)). Möjl. har i sv. verkligen funnits ett af det t. verbet lånadt verb (snarast då under formen deja), l. ock kan Rudbeck under påverkan af t. deihen hafva tillåtit sig en ombildning af ngt inhemskt verb, kanske af (ngn form af) DÄGGA. Gm det senare antagandet förklaras stamstafvelsens g bättre]
(†) frodas, förkofras, må väl. Om Barnet mår der aff (dvs. af diandet) wäl, säyes det Dejga wäl. Rudbeck Atl. 2: 446 (1689).
Spoiler title