SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1912  
DIFFERENT l. DIFFEREND, r. (l. m.); best. -en.
Etymologi
[jfr eng. different, sbst.; af fr. différent o. (vanl., ehuru mindre riktigt) différend, af lat. differens, olikhet, afvikelse, substantivering af p. pr. differens (se DIFFERENT, adj.)]
(†) differens.
1) = DIFFERENS 2. Tå befans: Att diferenten på båda rechningarna intet war öfwermottan stor, uthan bestodh allenast aff 28 d:r kopp:r my:tt. Consist. acad. Abo. ä. prot. 3: 471 (1670).
2) [jfr motsv. anv. i eng. o. fr.] = DIFFERENS 3. På wägen till Smolensko fick iag en oförmodelig different med Generalmajor Schlippenbach, som wille twinga mig till att gifwa sig penningar. A. L. Lewenhaupt (1718) i Karol. krig. dagb. 2: 245. Man talar här (i Sthm) mycket om någon differend, som upkommit emellan bägge hofven (det sv. o. det ryska) i anledning af någon Brädlast. Calonius Bref t. Porthan 311 (1797).
Spoiler title
Spoiler content