SAOB
Svenska Akademiens ordbok
publicerad: 1935  
KARTELL kartäl4, äv. (numera föga br.) KARTEL karte4l (kartä´l Dalin), r. l. m. (Widekindi KrijgH 186 (1671) osv.), äv. (numera föga br.) n. (Schück VittA 1: 36 (i handl. fr. 1617), Därs. 1: 34 (1932)); best. -en, äv. -n, ss. n. -et; pl. -er (Isogæus Segersk. 781 (c. 1700) osv.), ss. n. äv. = (WoJ (1891; jämte -er), Schück VittA 1: 34 (1932)).
Ordformer
(förr äv. skrivet car-. chartell 16711709. kartel (ca-) 16501909. kartell (ca-) 1680 osv.)
Etymologi
[jfr d. kartel, t. kartell, eng. cartel; av fr. cartel, av it. cartello l. mlat. cartellus, kort, sedel m. m., diminutivum till lat. charta (se KARTA, sbst.2)]
1) skriftlig utmaning till strid, särsk. till envig l. duell, fejdebrev, utmaningsbrev; numera nästan bl. (i fråga om ä. förh.) i fråga om torneringar l. riddarspel: utmaning till kamp. Schück VittA 1: 36 (i handl. fr. 1617). Til the Sköne Damer och Alle Manhafftige Riddare Cartel. Stiernhielm Lycks. Cart. (1650, 1668). Widekindi KrijgH 186 (1671; i fråga om duell). Vid Torner-Spelen .. skulle .. (härolderna) kungjöra Cartelen eller Artiklarne. Gjörwell o. Bergklint Sam. 270 (1775). Hagberg Shaksp. 8: 141 (1849). (Den götiska romantiken) kommer .. fram i de kartel, som utfärdades för tornejen. Schück VittA 1: 34 (1932).
2) (i fackspr., numera knappast br.) överenskommelse, avtal, fördrag; särsk.: fördrag mellan stater om utväxling av fångar l. utlämning av brottslingar l. rymlingar. Worde efter thet cartell, som uprettat war, wåra fångar .. utwexlade. Spegel Dagb. 51 (1680). I Hagzhult Sochn underskrefvo på samma cartell (om önskan att erhålla magister Hök till kyrkoherde) 15 med Klockaren i Hagzhult inclusive. VDAkt. 1731, nr 180. Cöello och Gonçales blefvo, til följe af et med Hofvet i Castilien uprättadt Cartel, til honom (dvs. Don Pedro I) utlefvererade. Eberhardt AllmH 4: 30 (1781). Quennerstedt Torneå 2: 370 (cit. fr. 1810). NF (1884).
3) polit. överenskommelse om samarbete mellan politiska partier, särsk. i fråga om val, (val)allians; äv. konkret, om sammanslutningen av ifrågavarande partier under samarbetet. AB 1892, nr 228 A, s. 3. Fosterländska förbundet har brutit kartellen i fjerde valkretsen. SD(L) 1896, nr 427, s. 1. En borgerlig kartell står (vid riksdagsmannavalet) emot en socialistisk. SvD(A) 1930, nr 233, s. 4. — jfr HÖGER-, VAL-, VÄNSTER-KARTELL m. fl.
4) ekon. gm frivillig överenskommelse åstadkommen (mer l. mindre fast organiserad) sammanslutning l. förening av självständiga företag i syfte att i gemensamt intresse reglera produktpriserna l. avsättningen l. produktionen (eller alla dessa faktorer); (producent)ring; jfr TRUST. EkonS 1: 63 (1891). Det tyska kartellet för järn- och stålskenor. PT 1902, nr 168 A, s. 2. SvD(A) 1932, nr 354, s. 3. — jfr FÖRSÄLJNINGS-, PRIS-, PRODUKTIONS-, STÅL-, SYNDIKAT-KARTELL m. fl.
Ssgr: KARTELL-AVTAL~02, äv. ~20. särsk. ekon. till 4. SvD(A) 1927, nr 235, s. 5.
(3) -BETECKNING. polit. på röstsedel: beteckning för valkartell. SFS 1926, s. 151. Därs. 1930, s. 520.
-BILDNING.
1) polit. till 3. 2NF 38: 1157 (1926).
2) ekon. till 4. JernkA 1903, s. 235.
(1) -BÄRARE. (i fråga om ä. förh.) person som frambar utmaningsbrev vid duell. 3NF 6: 73 (1926).
(2) -FARTYG~02 l. ~20. (förr) = -SKEPP. Ramsten o. Stenfelt (1917).
(2) -KONVENTION. (†) = KARTELL 2. SPF 1830, s. 86. Därs. 1844, s. 456.
(3) -POLITIK. polit. 2NF 27: 605 (1918). GHT 1934, nr 37, s. 3.
(2) -SKEPP. [jfr eng. cartel] (förr) skepp som användes för att överföra utväxlade fångar. PT 1758, nr 10, s. 2 (i fråga om utländska förh.). JournLTh. 1812, nr 228, s. 4 (i fråga om utländska förh.). Konow (1887). Ekbohrn 1: 375 (1904).
-VÄSEN l. -VÄSENDE. särsk. ekon. till 4. Trust- och kartellväsendets .. inverkan på landets ekonomiska lif. PT 1912, nr 16 A, s. 2. 3NF 11: 470 (1929).
Avledn.: KARTELLERA, v., -ing. ekon. till 4: sammansluta (flera företag o. d.) i kartell(er); komma (en industri o. d.) att behärskas av en kartell (l. karteller); i sht i p. pf. ss. adj. o. ss. vbalsbst. -ing. De kartellerade (kolfirmorna i London). SD(L) 1896, nr 482, s. 7. En hela landet (dvs. England) omfattande kartellering av kolgruveindustrien. Upsala(A) 1929, nr 241, s. 2.
Spoiler title
Spoiler content